tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Πέμπτη, 12 Ιούνιος 2014 08:31

Προκήρυξη διαγωνισμού για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακη (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ) εννέα (9) Αξιωματικών διπλωματούχων Μηχανολόγων Μηχανικών και Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

Προκήρυξη
Αριθμ. Φακέλου: 221.10−4/2014
Αριθμ. Σχεδίου: 6153


Προκήρυξη Διαγωνισμού Κατάταξης Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής

Ειδικότητας Τεχνικού (ανδρών − γυναικών) έτους 2014.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε


Προκηρύσσουμε διαγωνισμό για την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα− Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.) εννέα (09) Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας
Τεχνικού με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών − γυναικών).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ


1. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων θα γίνει από διπλωματούχους των κάτωθι Σχολών Πολυτεχνείων και των κάτωθι Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών Α.Ε.Ι. του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ως εξής:

Α. Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: τρεις [03]) [ΚΩΔ. 100]:
(1) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(2) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
(3) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
(4) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Β. Διπλωματούχοι Ναυπηγοί Μηχανολόγοι Μηχανικοί (θέσεις: πέντε [05]) [ΚΩΔ. 200]:
Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
Γ. Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί (θέση: μία [01]) [ΚΩΔ. 300]
(1) Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.)
(2) Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης (Α.Π.Θ.)

2. Με απόφαση Αρχηγού Λ.Σ.− ΕΛ.ΑΚΤ. καθορίζεται ο τρόπος συμπλήρωσης τυχόν κενών θέσεων ως άνω διπλωματούχων, λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ


1. Οι υποψήφιοι, πέραν των αναφερομένων στο Κεφάλαιο Α΄ προσόντων, πρέπει:
α. Να είναι Έλληνες πολίτες, εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ή Δημοτολόγια της Χώρας.

β. Να μην έχουν υπερβεί το 30ο έτος της ηλικίας τους (δηλ. να έχουν γεννηθεί από 01−01−1984 και μετά).

γ. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό όσοι για λόγους συνείδησης αρνούνται να εκπληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία [αρθ. 59−65 του Ν. 3421/2005 (Α’ 302), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει].

δ. Να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολυτεχνείων ή Πολυτεχνικών Σχολών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισοτίμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, όπως αυτά καθορίζονται στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ της παρούσης.

ε. Να έχουν τουλάχιστον καλή γνώση (Β2) της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας.

στ. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασία κειμένων, (2) υπολογιστικά φύλλα και (3) υπηρεσίες διαδικτύου.

ζ. Να πληρούν τις προϋποθέσεις καταλληλότητας η οποία θα κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΤ΄ της παρούσας. Ειδικά καθορίζεται ότι οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,70 μ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 1,60 μ., αμφότεροι χωρίς υποδήματα.

η. Να μην έχουν καταδικαστεί σε οποιοδήποτε βαθμό:
(1) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης κακουργήματος σε οποιαδήποτε ποινή.
(2) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης των αδικημάτων: ανυποταξίας, λιποταξίας, προσβολής του πολιτεύματος, προδοσίας της χώρας, προσβολής κατά της πολιτειακής εξουσίας, τρομοκρατικών πράξεων, φυλετικών διακρίσεων, προσβολής κατά της ελεύθερης άσκησης των πολιτικών δικαιωμάτων, παραχάραξης, κιβδηλείας, ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, ψευδούς ανωμοτί κατάθεσης, ανθρωποκτονίας (εκτός της προερχομένης από αμέλεια), επαιτείας, αλητείας, καταπίεσης, περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας, παράνομης αλιείας, κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και στην Υπηρεσία), εκβίασης, απάτης, πλαστογραφίας, πλαστογραφίας πιστοποιητικού, δωροδοκίας ή δωροληψίας, απιστίας περί την Υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, συκοφαντικής δυσφήμησης, οποιουδήποτε κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
(3) για στρατιωτικά εγκλήματα.
(4) για τέλεση ή απόπειρα τέλεσης οποιουδήποτε άλλου εγκλήματος από δόλο σε ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών μηνών.

θ. Να μη διώκονται ως φυγόποινοι ή φυγόδικοι για τα παραπάνω αδικήματα.

ι. Να μην έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων έστω και αν έχει λήξει ο χρόνος που ορίστηκε για τη στέρησή τους.
ια. Να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) είτε υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), είτε υπό συνδυασμό των δύο προηγουμένων.
2. Υποψήφιοι, που έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της περ. η της παρ. 1 του παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, αλλά δεν κατατάσσονται στο Σώμα αν μέχρι την προκαθορισμένη ημερομηνία κατάταξής τους δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

Ο όρος καταδίκη περιλαμβάνει και την καταδίκη σε σωφρονισμό για τα παραπάνω εγκλήματα.

Σημειώνεται ότι η απονομή χάριτος δεν αίρει το κώλυμα του υποψηφίου από ποινική καταδίκη, εφόσον μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής των αιτήσεων δεν έχει εκδοθεί το κατά το άρθρο 47 παρ. 1 του Συντάγματος Π.Δ. που αίρει το σχετικό κώλυμα.

Περί αναστολής εκτέλεσης ποινής υπό όρο ισχύουν τα ορισθέντα στα άρθρα 99−104 του Ποινικού Κώδικα.
3. Τα προσόντα και η έλλειψη κωλυμάτων των υποψηφίων, πλην όσων ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία εκπνοής της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και να διατηρούνται τουλάχιστον μέχρι την κατάταξη στο Λιμενικό Σώμα− Ελληνική Ακτοφυλακή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ


1. Όσοι έχουν τα προσόντα του Κεφαλαίου Β΄ της παρούσας και επιθυμούν να καταταγούν ως Αξιωματικοί Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού, πρέπει να υποβάλουν για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα, τα εξής δικαιολογητικά:

α. Υπογεγραμμένη Αίτηση συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, όπως ισχύει, ως επισυναπτόμενο Υπόδειγμα, στην οποία μεταξύ άλλων θα δηλώνουν ότι έχουν όλα τα προσόντα που αναφέρονται στην προκήρυξη, ότι τα αναφερόμενα στην αίτησή τους στοιχεία είναι αληθή, ότι σε περίπτωση που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα επιτυχόντων θα υποβληθούν σε έλεγχο για χρήση απαγορευμένων ουσιών, καθώς και ότι δεν έχουν υποβάλει άλλη αίτηση για την ίδια προκήρυξη. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

β. Δύο (02) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.

γ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητάς τους (2 όψεις).

δ. Παράβολο δέκα (10) ευρώ με τα στοιχεία του υποψηφίου. Για την αναγραφή του (μοναδικού) κωδικού παραβόλου/πληρωμής στο σχετικό πεδίο της αίτησης συμμετοχής τους, οι υποψήφιοι πρέπει πριν από την υποβολή αυτής να προβούν στην υποβολή αιτήματος χορήγησης ηλεκτρονικού παραβόλου στη διαδικτυακή πύλη της Γ.Γ.Π.Σ. (www.gsis.gr), στην ηλεκτρονική υπηρεσία e−παράβολο, συμπληρώνοντας, μεταξύ άλλων και τα ακόλουθα:
• στο πεδίο Φορέας Δημοσίου: Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου/ Λοιπές Υπηρεσίες,
• στο πεδίο Κατηγορία Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. και
• στο πεδίο Τύπος Παραβόλου: Διαγωνισμός κατάταξης προσωπικού Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ.

Κατά την επιλογή του Τύπου Παραβόλου θα εμφανισθεί αυτόματα και το ποσό των δέκα (10) ευρώ.

Ακολούθως, ο υποψήφιος θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στην πληρωμή του παραβόλου [με Πιστωτική ή Χρεωστική κάρτα Ελληνικών Τραπεζών (Μόνο για πιστοποιημένους Χρήστες TaxisNet) ή σε όλες τις Τράπεζες και τα ΕΛΤΑ], άλλως η αίτηση δεν θα λαμβάνεται υπ’ όψιν και ο υποψήφιος θα αποκλείεται του διαγωνισμού.
ε. Τίτλο σπουδών, ως παράγραφο 2 παρόντος ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ και ως ακολούθως:
(1) Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής της παρ.1. Του ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Α΄ της παρούσης.

στ. Τίτλο ξένης γλώσσας. Για την απόδειξη γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή ιταλικής ή γερμανικής ή ισπανικής γλώσσας επιπέδου αρίστου, πολύ καλού και καλού, υποβάλουν τους αντίστοιχους τίτλους που αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ της παρούσας.

ζ. Η γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (1) επεξεργασίας κειμένων, (2) υπολογιστικών φύλλων και (3) υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεικνύεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ της παρούσας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ


1. Όσοι έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. Ειδικότητας Τεχνικού, υποβάλουν αίτηση με επισυναπτόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως (ή με νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο άτομο), κατά τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 08:00 έως 14:00, ή ταχυδρομικώς με συστημένη αλληλογραφία, απευθείας σε Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης, που ορίζεται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου και έχει ως έδρα τη Σχολή Λιμενοφυλάκων στον Πειραιά, από την 12−6−2014 ημέρα Πέμπτη μέχρι και την 30−6−2014 ημέρα Δευτέρα, στην ακόλουθη διεύθυνση:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ – ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΙΔΟΥ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Τ.Κ. 18510

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΨΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΤΗΝ Α.Ν.Υ.Ε.,
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ


1. Από την Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης καλείται από τις πρώτες κατά σειρά θέσεις επιτυχίας κάθε μιας από τις υπάρχουσες περιπτώσεις διπλωματούχων, αριθμός υποψηφίων αυξημένος τουλάχιστον στο τριπλάσιο του αριθμού των προκηρυσσομένων σε αυτή θέσεων, προκειμένου οι υποψήφιοι αυτοί να υψομετρηθούν, να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις – παραπομπή στην Ανώτατη του Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ), αθλητικές δοκιμασίες και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή Αξιωματικοί ειδικότητας Τεχνικού παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια χρονικής διάρκειας τεσσάρων (04) μηνών, κυρίως σε θέματα στρατιωτικής αγωγής, αρμοδιότητας και αποστολής του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και πρακτική εκπαίδευση επί του αντικειμένου απασχόλησής τους.
2. Ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, ελέγχονται ως προς τη γνησιότητά τους από τουλάχιστον τριμελή Επιτροπή Αξιωματικών Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. η οποία συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου. Στο εν λόγω ποσοστό περιλαμβάνεται και το σύνολο των δικαιολογητικών όσων υποψηφίων καταταχθούν.

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, πλην των καταταχθέντων, καθώς και τα δικαιολογητικά για τα οποία διενεργήθηκε έλεγχος γνησιότητας, διατηρούνται στο αρχείο της Υπηρεσίας για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες και μετά καταστρέφονται, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εκκαθάριση αρχείων, εκτός αν υπάρχει εκκρεμής σχετική δίκη. Επιστροφή δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης του υποψηφίου, πριν την παρέλευση του 12μήνου, προς την αρμόδια Διεύθυνση του Αρχηγείου του Λ.Σ.−ΕΛ.ΑΚΤ. για πρωτότυπους τίτλους σπουδών.

3. Οι κατατασσόμενοι στο Λιμενικό Σώμα−Ελληνική Ακτοφυλακή από 1.1.2011 και μετά, οι οποίοι, πριν την κατάταξή τους, είχαν ασφαλιστεί στον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), ασφαλίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α΄ και Β΄ αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 02 Ιούλιος 2014 11:07

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.