tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Παρασκευή, 05 Ιούνιος 2020 11:28

Προσωρινά Αποτελέσματα της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 Προκήρυξης

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(1 Ψήφος)

Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/13-09-2019 απόφαση του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΝΕΦΕΛΗ», προκειμένου να ελέγξει τα δικαιολογητικά και να καταρτίσει τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2020 ανακοίνωσης της επιχείρησης αφού μελέτησε τη σχετική προκήρυξη ΣΟΧ1/20120, το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και το Ειδικό Παράρτημα: (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ, με σήμανση έκδοσης «14-01-2020», τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα- κλάδο και κατηγορία, τις αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά,

 

Κατάρτισε του παρακάτω πίνακες

 

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 101: ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 102: ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών 

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 103: ΠΕ Ψυχολόγων 

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 104: ΠΕ ή ΤΕ Οικονομικών Επιστημών

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 105: ΠΕ ή ΤΕ Νοσηλευτών ή ΤΕ Επισκεπτών Υγείας  και ελλείψει αυτών ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 106: ΠΕ Συμβούλων Απασχόλησης

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 107: ΠΕ Συμβούλων Απασχόλησης

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 108: ΠΕ Παιδαγωγών 

Πίνακας κατάταξης για την θέση με κωδικό 109: ΥΕ Διαμεσολαβητών

Πίνακας Απορριπτέων

 

 Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους.

Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο απευθείας στη Διοικητική Υπηρεσία του Αποκεντρωμένου Τμήματος ΑΣΕΠ Θεσσαλονίκης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου thessaloniki@asep.gr και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

Παρατηρήσεις επιτροπής για συχνά λάθη στην προσκόμιση των δικαιολογητικών:

  • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης θα έπρεπε να έχει έκδοση όχι παλαιότερη των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων (Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ σελ 15) .
  • Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική τυχόν υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που υποβλήθηκαν θα έπρεπε να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές (Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 σελ.17).
  • Η βαθμολογούμενη ανεργία προϋποθέτει τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεχείς πλήρεις μήνες ανεργίας (Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ σελ 6).
  • Η βαθμολογούμενη εμπειρία αφορά ΜΟΝΟ εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη (Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 σελ.15)
  • Για τους Ελεύθερους Επαγγελματίες η απόδειξη ασφάλισής τους γίνεται δεκτή ΜΟΝΟ με Βεβαίωση του Οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία προκύπτει η συνολική διάρκεια ασφάλισης, οποιοδήποτε άλλο έγγραφο δεν γίνεται αποδεκτό (Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ σελ 17-18).
  • Για εμπειρία που αποκτήθηκε στον Ιδιωτικό Τομέα θα έπρεπε να μας προσκομίσετε:
  1. 1)Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια της ασφάλισης και
  2. 2)Χωριστή από την αίτηση υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνονται επακριβώς: α) ο χρόνος της εμπειρίας, β) το είδος της εμπειρίας και γ) τα στοιχεία του εργοδότη (συγχρηματοδοτούμενη δομή και δράση συναφή με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη) (Παράρτημα ανακοινώσεων ΣΟΧ σελ 17-18)

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

 

Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα (κύρια ή επικουρικά) γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (χρόνος ανεργίας, ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα, ιδιότητα άγαμου, διαζευγμένου ή εν χηρεία γονέα, αναπηρία του αιτούντος και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία από απασχόληση σε συγχρηματοδοτούμενες δομές και δράσεις συναφείς με ευάλωτες ομάδες και κοινωνική ένταξη).

Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (αριθμός ανήλικων ή ενήλικων προστατευόμενων κατά το νόμο τέκνων) και ούτω καθεξής. Αν και πάλι ισοβαθμούν, προηγείται ο μεγαλύτερος στην ηλικία με βάση την ημερομηνία γέννησής του, ενώ, αν εξαντληθούν όλα τα παραπάνω κριτήρια, η μεταξύ τους σειρά καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

 

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: -
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Ιούνιος 2020 12:18

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.