tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τρίτη, 04 Δεκέμβριος 2018 09:48

Πρόσκληση συμμετοχής σε απευθείας ανάθεση απο την Διαδημοτική Επιχείρηση "ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ" για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία και παραγωγή υλικού επικοινωνίας / διάδοσης του έργου “equal2health”

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

 

kek1

 

logo-interreg2

 

 

Γέφυρα, 4/12/2018

Αριθμ. Πρωτ.:11660

                                      

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Τη διενέργεια διαδικασίας ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών «Δημιουργία και παραγωγή υλικού επικοινωνίας / διάδοσης του έργου “equal2health”, συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00€ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η προμήθεια παροχής υπηρεσίων πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities» και ακρώνυμο «equal2health» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκου Προγράμματος Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

τους ενδιαφερόμενους παρόχους αντίστοιχων υπηρεσιών να υποβάλλουν τις Οικονομικές Προσφορές τους για το σύνολο των υπηρεσίων.

Προσφορές για μέρος των υπηρεσιών δεν γίνονται δεκτές.

 

Τρόπος και Τόπος κατάθεσης προσφορών:

1)Ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά ή ιδιοχείρως στη διεύθυνση Δημοκρατίας 25, Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας, Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57011, Πρωτόκολλο, τηλ:2310 715 καθημερινά ώρες 9:00 μέχρι 14:00, ή

2)Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. , η Οικονομική Προσφορά αποστέλλεται σε αρχείο pdf.

Υποβολή προσφορών: Από 4/12/2018 έως και 14/12/2018 και ώρα 14:00 μμ.

Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική.

Ισχύς Προσφορών: Οι Προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους Αναδόχους για δύο (2) μήνες από την επόμενη μέρα της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής τους.

Διάρκεια παροχής υπηρεσιών / έργου: Ο χρόνος ολοκλήρωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών / ολοκλήρωσης του έργου θα είναι η ημερομηνία λήξης του έργου ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης έως τη λήξη του έργου «equal2health» στις 14/12/2019 (σύμφωνα με τη σχετική Σύμβαση της με τη Διαχειριστική Αρχή των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας») ή την ημερομηνία λήξης του έργου συμπεριλαμβανομένου τυχόν μελλοντικών παρατάσεων της λήξης του έργου.

Συνολικός προϋπολογισμός παροχής υπηρεσιών / έργου: Είκοσι χιλιάδες ευρώ 20.000,00€ (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ),

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Αναθέτουσα Αρχή στα κατωτέρω στοιχεία:

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα

Τηλέφωνο: 2310715971, Φαξ: 2310715241

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Ειδικότεροι Όροι :

1) Αντικείμενο παροχής υπηρεσιών / έργου

Η παρούσα Σύμβαση γίνεται στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποβαθμισμένες/μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που υλοποιοείται στο πλάισιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Εταίροι-Συμμετέχοντες στο έργο είναι οι ακόλουθοι Φορείς:

  1. Επικεφαλής Εταίρος 1: LB (P1) GENERAL HOSPITAL OF THESSALONIKI “G. PAPANIKOLAOU” - PHT ORGANIC UNIT PSYCHIATRIC HOSPITAL OF THESSALONIKΙ, Greece
  2. Εταίρος 2 (PB2) CARDIOLOGY SOCIETY OF NORTHERN GREECE, Greece                 
  3. Εταίρος 3 (PB3) Intermunicipal Agency of Western Countryside of Thessaloniki ‘Nefeli’, Greece
  4. Εταίρος 4 (PB4) Regional Health Insurance Fund of Blagoevgrad, Bulgaria             
  5. Εταίρος 5 (PB5) Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC, Βulgaria               
  6. Εταίρος 6 (PB6) Diagnostic and Consulting Center “Aleksandrovska” Ltd, Bulgaria             

Η διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος περιλαμβάνει μερικές από τις πιο υποβαθμισμένες και απομονωμένες κοινότητες (ορεινές και αγροτικές) και των δύο χωρών με υψηλές ανισότητες στην υγεία στην περιοχή της ΚΤ που διαμορφώνονται από τις ανισότητες στη διαθεσιμότητα, την πρόσβαση και την ποιότητα των υπηρεσιών, από την οικονομική επιβάρυνση που επιβάλλονται στους ανθρώπους της περιοχής, ακόμη και λόγω των γλωσσικών, πολιτιστικών και φυλετικών φραγμών.

Ο γενικός στόχος του έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην περιοχή, προστατεύοντας τους πολίτες από τις κοινωνικά ευαίσθητες ασθένειες, προάγοντας την πρόληψη της υγείας, ενδυναμώνοντας το περιβάλλον υποστήριξης για έναν υγιεινό τρόπο ζωής και ενθαρρύνοντας την καινοτομία στην υγεία στην διασυνοριακή περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος.

Το Έργο θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες κατηγορίες των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ασθενειών-στόχων του έργου):

α) κύριες μη μεταδοτικές ασθένειες (Non - Communicable Diseases NCD) κυρίως καρδιαγγειακές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης), χρόνιες αναπνευστικές νόσοι και διαβήτης, οι οποίες επηρεάζουν-εμφανίζονται στο 40% του πληθυσμού

β) Ψυχιατρικές (ψυχικές- mental) ασθένειες

Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες ασθενειών συνδέονται με τη στέρηση, τη φτώχεια, την ανισότητα και άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες της υγείας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

 

Τα βασικά παραδοτέα-εκροές του έργου «equ2health» είναι:

1) Ένα (1) κοινό "Παρατηρητήριο/Observatory «equal2health» για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες"

2) Δύο (2) κινητές μονάδες για την παροχή βασικών ιατρικών εξετάσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη των ασθενειών-στόχων.

3) Δύο (2) δράσεις πιλοτικής εφαρμογής στις απομακρυσμένες και απομονωμένες κοινότητες:

α) μία (1) στην κοινότητα των Ρομά και στην ευρύτερη οικονομικά υποβαθμισμένη περιοχή στην Κοινότητα Διαβατών, Δήμου Δέλτα, ΠΕ Θεσσαλονίκης,

β) μία (1) 1 σε απομονωμένη ορεινή / αγροτική περιοχή του Δήμου Devin στην οροσειρά Ροδόπης.

4) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κύριου πληθυσμού και του Ιατρικού Προσωπικού και των Αρχών (και στις δύο χώρες του προγράμματος)

5) Τη δημιουργία ενός «ανοικτού δικτύου» μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων μερών

6) Προτάσεις διαμόρφωσης πολιτικής (policy recommendation) για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και την αντιμετώπιση των κοινών και κοινωνικά σημαντικών ασθενειών.

Στόχοι του έργου “equal2health”.

Τα εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη είναι συχνά χειρότερα για τις μειονεκτούσες ομάδες / άτομα σε ευπαθείς καταστάσεις, οι οποίες συνήθως βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες-καταστάσεις όσον αφορά τις δίαιτες, τη στέγαση, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας και τα υψηλότερα επίπεδα καταστροφικών για την υγεία συμπεριφορών. Ο αντίκτυπος της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στους παράγοντες αυτούς απειλεί να αυξήσει τις ανισότητες στον τομέα της υγείας μεταξύ των κοινωνικών ομάδων και μεταξύ των περιφερειών.

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων υγείας στην περιοχή του Προγράμματος και η συμβολή στην εκτροπή ενός σημαντικού όγκου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από τα νοσοκομεία στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έμμεσα στην καλύτερη κάλυψη της υγείας σε απομακρυσμένες και / ή κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες μέσω:

• προστασίας (ιατρικών εξετάσεων) των πολιτών (ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων) από τις κοινωνικά ευαίσθητες ασθένειες

• προαγωγής της πρόληψης της υγείας και της «υγειονομικής παιδείας» στις υποβαθμισμένες κοινότητες για καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,

• ενδυνάμωση των υποστηρικτικών περιβαλλόντων για τον υγιεινό τρόπο ζωής

• να φέρει καινοτομίες στα συστήματα φροντίδας - μέσω συστάσεων πολιτικής και σχεδίου δράσης

• ανάπτυξη ικανοτήτων του ιατρικού προσωπικού μέσω της έρευνας, της κατάρτισης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών, καθώς και με ασθενείς από διάφορες ευάλωτες ομάδες (αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τα έθιμά τους).

Τα Πακέτα Εργασίας (WP) συνολικά του έργου “equal2health” είναι:

WP 1 Project Management & Coordination                                                                                         

WP 2 Communication & Dissemination                                                                                                  

WP 3 Establishment of the CB "Observatory equal2health" for socially significant diseases

WP 4 Pilot implementation on deprived & isolated communities                                                               

WP 5 Valorisation and Policy Recommendations                                                                                               

 

Το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης εντάσσεται στο ακόλουθο Πακέτο Εργασίας:

WP 2 και ειδικότερα του Παραδοτέου «D.2.3.1 Υλικό επικοινωνίας / διάδοσης»

Το συγκεκριμένο παραδοτέο αφορά τη δημιουργία και παραγωγή του εξής υλικού επικοινωνίας και διάδοσης:

i)Δύο φυλλάδια για τις πληθυσμιακές ομάδες στόχου για την πρόληψη ασθενειών (2 σελίδες A5, 10.000τμχ).

ii)Ένα βιβλίο – οδηγό για το ιατρικό προσωπικό (32 σελίδες, 1.000τμχ).

iii)Ένα βιβλίο για την Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου / Ομάδα στόχου: Νοσοκομεία, ιατρικό προσωπικό, Κεντρικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές (32 σελίδες, 1.000 τμχ)

iv)Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot.

 

2) Παραδοτέα Έργου:

1ο Παραδοτέο: Δύο φυλλάδια για τις πληθυσμιακές ομάδες στόχου για την πρόληψη ασθενειών (2 σελίδες A5, 10.000τμχ).

2ο Παραδοτέο: Ένα βιβλίο – οδηγό για το ιατρικό προσωπικό (32 σελίδες, 1.000τμχ).

3ο Παραδοτέο: Ένα βιβλίο για την Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου / Ομάδα στόχου: Νοσοκομεία, ιατρικό προσωπικό, Κεντρικές, Περιφερειακές και Τοπικές Αρχές (32 σελίδες, 1.000 τμχ).

4ο Παραδοτέο: Τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό spot.

 

3) Τρόπος πληρωμής:

Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερών, μετά από την παραλαβή του κάθε παραδοτέου από την αντίστοιχη «Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής» και εφόσον έχει προηγηθεί η λήψη της χρηματοδότησης:

1ο Παραδοτέο: 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

2ο Παραδοτέο: 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

3ο Παραδοτέο: 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

4ο Παραδοτέο: 25% του συνολικού προϋπολογισμού.

 

Για να δείτε την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Για να δείτε το Έντυπο Προσφοράς πατήστε εδώ

Για την

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

 

 

Κωνσταντίνος Σαραφίδης

Διευθύνων Σύμβουλος & Νόμιμος Εκπρόσωπος

 

 

 Equal2Health 2

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 14/12/2018
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 14:36

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.