tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2017 12:32

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την ΑΡΣΙΣ για προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και προιόντων Τεχνολογίας στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

 

 

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

 

 

Θεσσαλονίκη, 09 Νοεμβίου 2017

Α.Π. ΙΔ/1418

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία, προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: ΙΔ/1418 πρόσκληση, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των  Προστατευόμενων Ζώνων Ανηλίκων  στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών ,που λειτουργεί η Οργάνωση και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

__________________________

Α. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Δυνάμει σχετικής απόφασης των νομίμων εκπροσώπων της, η Αναθέτουσα Αρχή προσφεύγει στην διαδικασία «Πρόσκλησης προς Υποβολή Προσφοράς» για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των  Προστατευόμενων Ζώνων Ανηλίκων  στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών, που λειτουργεί η Οργάνωση και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Με την παρούσα σας καλούμε όπως μας υποβάλλετε έγγραφη προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας.

Χρόνος και Τόπος Υλοποίησης της προμήθειας: Τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να παραδοθούν έτοιμα προς χρήση  στο παράρτημα γραφείων της Οργάνωσης ( Ίωνος Δραγούμη 59, 5ος Όροφος, 54630, Θεσσαλονίκη, σε πλήρη λειτουργικότητα μέχρι την       22-11-2017.

Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή για την προμήθεια θα γίνει με την παράδοση των ειδών από τον Ανάδοχο και την παραλαβή τους από την Αναθέτουσα Αρχή, υπό την προϋπόθεση της έκδοσης των σχετικών παραστατικών από τον Ανάδοχο (πχ. τιμολόγιο) και την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου από τους συμβαλλομένους.

 

 

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1) Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως την 14-11-2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 με κάθε πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στο υποκατάστημα της Αναθέτουσας Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, είτε με αποστολή φάξ στον αριθμό 2310 508626, είτε με αποστολή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπεύθυνου προμηθειών, Στέλλας Κριτσιάνη, stella.arsis@gmail.com με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με Α.Π. ΙΔ/1418.

Η προσφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλαμβάνει συμπληρωμένους τους κατωτέρω υπό Δ) πίνακα τεχνικών προδιαγραφών και υπό Ε) πίνακα οικονομικής προσφοράς του προσφέροντος.

Επίσης, η προσφορά θα πρέπει να φέρει τη σφραγίδα (αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και την υπογραφή του προσφέροντος (ή του νομίμου κατά περίπτωση εκπροσώπου του νομικού προσώπου).

2) Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό με την παρούσα πρόσκληση είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις νομικές και οικονομικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα πρόσκληση.

3) Τα προς προμήθεια είδη θα είναι απολύτως καινούργια,  αμεταχείριστα, λειτουργικά και συσκευασμένα, θα συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα και θα παραδοθούν με έξοδα και δαπάνες του Αναδόχου στον τόπο υλοποίησης της προμήθειας έτοιμες προς χρήση κατά το χρόνο παράδοσής τους.

4) Η διαδικασία επισκόπησης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής, στην προαναφερόμενη διεύθυνση, την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (Τετάρτη 15-11- 2017 και ώρα 15:00) και κριτήριο για την κατακύρωση της σχετικής προμήθειας είναι η χαμηλότερη καθαρή τιμή του προσφέροντος για το σύνολο της προμήθειας άνευ ΦΠΑ.

Τα προς προμήθεια είδη αποτελούν μία ενιαία ομάδα και η σχετική προσφορά των υποψηφίων αναδόχων πρέπει να καλύπτει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

Τα έξοδα μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στον τόπο υλοποίησης, βαρύνουν τον Ανάδοχο.

Η Αναθέτουσα Αρχή δια των αρμοδίων οργάνων της θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προσφορές και θα αναθέσει την υπηρεσία στον προσφέροντα την χαμηλότερη προσφορά.

Η συνολική τιμή χωρίς ΦΠΑ θα λαμβάνεται υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών. Υποβληθείσες προσφορές που υπερβαίνουν την προϋπολογισθείσα δαπάνη θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5) Ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός τριών (3) ημερών τα κάτωθι δικαιολογητικά προς  άμεση υπογραφή της συμβάσεως:

α) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

 1. i.Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
 2. ii.Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ- πτωχευτική διαδικασία, εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νομικών προσώπων). Δεν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ω. 1892/1990, όπως ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).
 3. iii.Είναι εγγεγραμμένος στο οικείο Επιμελητήριο/επαγγελματικό μητρώο ή στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις ή ότι έχει προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος (για τα φυσικά πρόσωπα) και διαθέτει συναφή επαγγελματική δραστηριότητα. Τα αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα δηλώνουν ότι είναι εγγεγραμμένα στα Μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις της χώρας εγκατάστασής τους και το ειδικό τους επάγγελμα.
 4. iv.Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
 5. v.Δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Δημοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος και είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα.
 6. vi.Δεν έχει κριθεί ποτέ από αρμόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά με την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του και δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα αγορανομικού κώδικα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας.
 7. vii.Δεν τελεί υπό κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων
 8. viii.Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
 9. ix.Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
 10. x.Θα διατηρήσει εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιήσει μόνο για τους σκοπούς της πρόσκλησης τα στοιχεία που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύμφωνα με τα στην παρούσα οριζόμενα.
 11. xi.Τα προσφερόμενα είδη συμμορφώνονται προς όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους κατασκευαστές για τα συγκεκριμένα προϊόντα, βάσει των κοινοτικών και εθνικών διατάξεων.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων, την υπεύθυνη δήλωση υπογράφει ο κατά περίπτωση νόμιμος εκπρόσωπός τους (δηλαδή όποιος έχει κατά περίπτωση δικαίωμα και εξουσία δέσμευσης της εταιρείας, σύμφωνα με το παραστατικό εκπροσώπησης της εταιρείας).

β) Πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι ο προσφέρων είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) εν ισχύ.

γ) Αντίγραφο τελευταίου υποβληθέντος εντύπου Ε3 ή τελευταίου δημοσιευμένου ισολογισμού (αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στη σύνταξη ισολογισμού).

δ) Πιστοποιητικό περί μη πτωχεύσεως εκδόσεως μέχρι 6 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

ε) Σε περίπτωση Νομικών προσώπων, τα νομικά πρόσωπα θα υποβάλλουν και τα δικαιολογητικά σύστασής τους και συγκεκριμένα:

α. Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.:

ι) Αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (ή τελευταίου τροποποιημένου καταστατικού εν ισχύ με το σχετικό ΦΕΚ) ή πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, εκδόσεως το πολύ 3 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή, από το οποίο προκύπτει το ιστορικό της εταιρείας.

ιι) ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί η τρέχουσα και εν ισχύ εκπροσώπηση της εταιρείας

β. Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.:  Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού, από το οποίο να αποδεικνύεται και η εκπροσώπηση της εταιρείας και πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή πιστοποιητικό τροποποιήσεων από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, εκδόσεως το πολύ 3 μηνών πριν την ημερομηνία κατάθεσής του στην Αναθέτουσα Αρχή.

Νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

6) Η σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιέχει ως όρους της, τα στοιχεία της παρούσης πρόσκλησης.

7) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει κάποια προσφορά πριν την ανάθεση της σύμβασης για τους λόγους που αναφέρονται στην παρούσα και δικαιούται να ακυρώσει τη διαδικασία και να απορρίψει όλες τις προσφορές οποτεδήποτε για οιοδήποτε λόγο.

8) Η προσφορά του προσφέροντος / αναδόχου θα παραμείνει σταθερή καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

9) Τα προς προμήθεια είδη πρέπει τουλάχιστον να ανταποκρίνονται στις κατωτέρω υπό (Δ) τεχνικές προδιαγραφές.

10) Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Αρχής, την πολιτική προμηθειών της και τον Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών που στρέφεται κατά της παιδικής εργασίας, σέβεται και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα.

 Γ) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο προϋπολογισμός της παρεχόμενης προμήθειας ανέρχεται σε ποσό τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα πέντε Ευρώ και δεκαέξι λεπτών (€ 3.145,16) άνευ ΦΠΑ και ποσό τριών χιλιάδων, εννιακοσίων Ευρώ (€ 3.900,00) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι η σύγκριση των προσφερόμενων τιμών θα γίνεται επί της συνολικής καθαρής αξίας (άνευ ΦΠΑ), για τη συνολική προκηρυσσόμενη προμήθεια.

Δ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ/ΌΧΙ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΦΟΡΗΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΤΜΧ

3

ΝΑΙ

   

Αποδεκτές εταιρίες:

1)Dell

2)HP

3)Toshiba

4) Lenovo

         

Σκληρός Δίσκος : τουλάχιστον HDD 500GB (τουλάχιστον).

         

Διαγωνιος Οθόνης LED: 15’-15,9’.

 

 

 

 

 

Τύπος Οθόνης: LED

 

 

 

 

 

Ανάλυση Οθόνης: τουλάχιστον 1.366 x 768

 

 

 

 

 

Κατασκευαστής Επεξεργαστή: INTEL

 

 

 

 

 

Τεχνολογία επεξεργαστή: INTEL CORE i5

 

 

 

 

 

Μοντέλο Επεξεργαστή: 4ης γενιάς

 

 

 

 

 

Ταχύτητα Επεξεργαστή: τουλάχιστον 2GHz

 

 

 

 

 

Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή: 2

 

 

 

 

 

Μνήμη: 4GB (τουλάχιστον).

 

 

 

 

 

Τύπος Μνήμης:  DDR3L

 

 

 

 

 

Οπτικό Μέσο:  DVD +-RW ενσωματωμένο.

 

 

 

 

 

Συνδέσεις: 3,0 - τουλάχιστον 3 εισόδους

 

 

 

 

 

Λειτουργικό Σύστημα:  WINDOWS 10 HOME GREEK

 

 

 

 

 

Εγγύηση:  Τουλάχιστον 1 έτους.

 

 

 

 

 

DESKTOP All In One

ΤΜΧ

2

ΝΑΙ

 

 

Αποδεκτές εταιρίες:

1)Dell

2)HP

3)Lenovo

 

 

 

 

 

Μέγεθος Οθόνης : 19’’  (τουλάχιστον)

 

 

 

 

 

Κατασκευαστής Επεξεργαστή: AMD, INTEL

 

 

 

 

 

Τεχνολογία επεξεργαστή: A6

 

 

 

 

 

Μοντέλο Επεξεργαστή: 7310 (τουλάχιστον).

 

 

 

 

 

Συχνότητα Επεξεργαστή: τουλάχιστον 2 GHz

 

 

 

 

 

Μνήμη RAM: 4GB (τουλάχιστον).

 

 

 

 

 

Τύπος Μνήμης:  DDR3L

 

 

 

 

 

Λειτουργικό Σύστημα:  WINDOWS 10 HOME GREEK

 

 

 

 

 

Εγγύηση:  Τουλάχιστον 1 έτους.

 

 

 

 

 

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΤΜΧ

1

ΝΑΙ

   

Αποδεκτές εταιρείες:

 1. 1)Samsung
 2. 2)HP
 3. 3)Canon
 4. 4)Epson
 5. 5)Xerox

 

     

 

 

Εκτυπωτής Τεχνολογίας:

LASER

 

 

 

 

 

Συνδεσιμότητα:

ETHERNET & USB

     

 

 

Μνήμη:

128ΜΒ (τουλάχιστον)

     

 

 

Τύπος Εκτύπωσης:

Μονόχρωμη

     

 

 

Συνδεσιμότητα:

 

Ethernet, USB, Wi-Fi

 

 

 

 

 

 

Δυνατότητες:

 

Fax, Mobile Printing Capability

 

 

 

 

 

 

Σάρωση:

Σε PC

 

 

 

 

 

Αντιγραφή:

Αυτόματη Διπλής όψεως

 

 

 

 

 

Εγγύηση:

Τουλάχιστον 1 έτους

 

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

ΤΜΧ

2

ΝΑΙ

   

Χωρητικότητα:  1TB

     

 

 

Μέγεθος Δίσκου: 2,5’’ 

     

 

 

Σύνδεση: USB 3.0

     

 

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Ε) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ € ΜΕ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ ΣΕ € ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΤΙΜΗ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟΥ ΣΕ €

ΜΕ ΦΠΑ

ΦΟΡΗΤΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

3

       

DESKTOP All In One

2

       

ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ/ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ

1

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ

2

       

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

 

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

  

ΟΙ ΝΟΜΙΜΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ

 

 

Αικατερίνη Πούτου                                                                                      Νικόλαος Γαβαλάς

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 14/11/2017
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 10 Νοέμβριος 2017 12:35

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.