To ΚΕΚ Νεφέλη συμμετέχει στo έργο με τίτλο «Μείωση των ανισοτήτων πρόσβασης στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες στις υποβαθμισμένες/μειονεκτικές κοινότητες στην διασυνοριακή περιοχή του Προγράμματος (Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities)» και ακρώνυμο «equal2health» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

Εταίροι-Συμμετέχοντες στο έργο είναι οι ακόλουθοι Φορείς:

 1. Επικεφαλής Εταίρος 1:[LB (P1)] Το Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου» - Ψ. Ν. Θ., Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
 2. Εταίρος 2 (PB2) Η Καρδιολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας, Ελλάδα.Εταίρος
 3. Εταίρος 3(PB3) Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», Ελλάδα.
 4. Εταίρος 4 (PB4) Regional Health Insurance Fund of Blagoevgrad, Βουλγαρία.
 5. Εταίρος 5 (PB5) Multispecialty Hospital for Active Treatment Devin JSC, Βουλγαρία.
 6. Εταίρος 6 (PB6) Diagnostic and Consulting Center “Aleksandrovska” Ltd, Βουλγαρία.

Ο γενικός στόχος του Έργου είναι η μείωση των ανισοτήτων υγείας στην περιοχή του Προγράμματος και η συμβολή στην εκτροπή ενός σημαντικού όγκου υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης από τα νοσοκομεία στις εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας περίθαλψης και έμμεσα στην καλύτερη κάλυψη της υγείας σε απομακρυσμένες και / ή κοινωνικά αποκλεισμένες κοινότητες μέσω:

 • προστασίας (ιατρικών εξετάσεων) των πολιτών (ιδιαίτερα των κοινωνικά ευπαθών ομάδων) από τις κοινωνικά ευαίσθητες ασθένειες
 • προαγωγής της πρόληψης της υγείας και της «υγειονομικής παιδείας» στις υποβαθμισμένες κοινότητες για καλύτερη κατανόηση και αξιοποίηση των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης,
 • ενδυνάμωση των υποστηρικτικών περιβαλλόντων για τον υγιεινό τρόπο ζωής
 • να φέρει καινοτομίες στα συστήματα φροντίδας - μέσω συστάσεων πολιτικής και σχεδίου δράσης
 • ανάπτυξη ικανοτήτων του ιατρικού προσωπικού μέσω της έρευνας, της κατάρτισης, της μεταφοράς τεχνογνωσίας για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων ασθενειών, καθώς και με ασθενείς από διάφορες ευάλωτες ομάδες (αποδεκτά πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τον πολιτισμό και τα έθιμά τους).

Το Έργο επικεντρώνεται στις ακόλουθες κατηγορίες των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ασθενειών-στόχων του έργου):

α) κύριες μη μεταδοτικές ασθένειες (Non - Communicable Diseases NCD) κυρίως καρδιαγγειακές παθήσεις (συμπεριλαμβανομένης της χοληστερόλης), χρόνιες αναπνευστικές νόσοι και διαβήτης, οι οποίες επηρεάζουν-εμφανίζονται στο 40% του πληθυσμού

β) Ψυχιατρικές (ψυχικές- mental) ασθένειες

Και οι δύο παραπάνω κατηγορίες ασθενειών συνδέονται με τη στέρηση, τη φτώχεια, την ανισότητα και άλλους κοινωνικούς και οικονομικούς παραγόντες της υγείας, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Τα βασικά παραδοτέα-εκροές του έργου «equ2health» είναι:

 1. 1) Ένα (1) κοινό "Παρατηρητήριο/Observatory «equ2health» για τις κοινωνικά σημαντικές ασθένειες"
 2. 2) Δύο (2) κινητές μονάδες για την παροχή βασικών ιατρικών εξετάσεων και εκστρατειών ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη των ασθενειών-στόχων.
 3. 3) Δύο (2) δράσεις πιλοτικής εφαρμογής στις απομακρυσμένες και απομονωμένες κοινότητες:
  • μία (1) στην κοινότητα των Ρομά και στην ευρύτερη οικονομικά υποβαθμισμένη περιοχή στην Κοινότητα Διαβατών, Δήμου Δέλτα, ΠΕ Θεσσαλονίκης,
  • μία (1) 1 σε απομονωμένη ορεινή / αγροτική περιοχή του Δήμου Devin στην οροσειρά Ροδόπης.
 4. 4) Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κύριου πληθυσμού και του Ιατρικού Προσωπικού και των Αρχών (και στις δύο χώρες του προγράμματος)
 5. 5) Τη δημιουργία ενός «ανοικτού δικτύου» μεταξύ διαφόρων ενδιαφερομένων μερών όπως: Ιατρικό προσωπικό, τοπικές και περιφερειακές αρχές, Νοσοκομεία και μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, Περιφερειακές και Εθνικές Αρχές υγείας, Κοινωνία των Πολιτών κ.λπ. για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σχετικά με τις συγκεκριμένες ασθένειες και προτάσεων μεταξύ των ενδιαφερομένων προκειμένου να μειωθούν τα εμπόδια της ισότιμης πρόσβασης στο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για συγκεκριμένες μειονεκτικές και απομονωμένες κοινότητες.
 6. 6) Προτάσεις διαμόρφωσης πολιτικής (policy recommendation) για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και την αντιμετώπιση των κοινών και κοινωνικά σημαντικών ασθενειών.

Ιστοσελίδα του έργου:

https://equal2health.eu/el/

Η συνεισφορά της επιχείρησης στο έργο “Equal2Health” σχετίζεται με  την υλοποίηση των παρακάτω δράσεων:

1. Ίδρυση και λειτουργία του πιλοτικού κέντρου για την προαγωγή της πρόβλεψης των παθήσεων και της ισότητας στην πρόσβαση στην υγεία στην Δημοτική Κοινότητα Διαβατών του Δήμου Δέλτα της Π.Ε. Θεσσαλονίκης.

 • Η λειτουργία του κέντρου ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και διήρκησε έως και τον Μάρτιο του 2020.
  • Τα βασικά στελέχη του κέντρου ήταν ένας καρδιολόγος, μία διοικητική υπάλληλος και έξι διαμεσολαβητές ΡΟΜΑ.
  •  Πριν την έναρξη της λειτουργίας του κέντρου, από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο του 2018, προηγήθηκε η εκπαίδευση των διαμεσολαβητών ΡΟΜΑ σε θέματα ανάπτυξης βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων, κατανόησης του έργου και των στόχων του, θέματα προληπτικής ιατρικής κ.α..
  •  Μία φορά τον μήνα πραγματοποιούνταν επισκέψεις από ένα ψυχίατρο και ένα νευρολόγο από το παρατηρητήριο.
 • Κατά την διάρκεια της λειτουργίας του το κέντρο επισκέφτηκαν 537 άτομα.
  • Οι 497 επισκέψεις αφορούσαν τον καρδιολόγο, οι 17 τον ψυχίατρο και οι 23 τον νευρολόγο.
  •  Η πλειοψηφία των επισκεπτών ήταν ΡΟΜΑ του Δήμου Δέλτα, καθώς στην περιοχή, σε κοντινή απόσταση από το κέντρο, είναι εγκατεστημένος ένας από τους μεγαλύτερους πληθυσμούς ΡΟΜΑ στην χώρα
  • Στο πλαίσιο λειτουργίας του κέντρου διοργανώθηκαν τρείς εκδηλώσεις ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης.


2. Την δημιουργία δύο μελετών σχετικά με Α. Ίδρυση Δικτύου Συνεργασίας “equal2health” στην Ελληνική περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος INTERREG V-A “Greece-Bulgaria”, και Β. Εκτίμηση επιπτώσεων του έργου “equal2health”.

3. Την δημιουργία υλικού επικοινωνίας και διάδοσης του έργου.

 • Για τις ανάγκες του έργου δημιουργήθηκαν πέντε φυλλάδια στην ελληνική και αγγλική γλώσσα:

1. Cardiovascular diseases

1. Καρδιαγγειακά νοσήματα

2. Dementia  

2. Άνοια

3. Prevention and Mental health

3. Ψυχικές ασθένειες και πρόληψη

4. Stress

4. Άγχος

5. Headache

5. Κεφαλαλγία

 • Ένα ραδιοφωνικό-τηλεοπτικό σποτ.

για να δείτε το Video SPOT EQUAL2HEALTH πατήστε εδώ

 • Ένα βιβλίο για την Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020”.