Η περιοχή εφαρμογής του Προγράμματος CLLD 2 LEADER στο Νομό Θεσσαλονίκης περιλαμβάνει μεγάλο μέρος του «Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα» (ΦΕΚ 220/14.05.2009) καθώς και της Ζώνη Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας (SPA) «Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα – Αλυκή Κίτρους» (GR1220010) που ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000.

Τα τελευταία χρόνια η εξεταζόμενη περιοχή έχει αυξημένη βιομηχανική και αγροτική ανάπτυξη με αποτέλεσμα τον κίνδυνο για υποβάθμιση του περιβάλλοντος γεγονός που δημιουργεί την ανάγκη γαι κατάλληλη Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση / Π.Ε. με άνοιγμα στην ευρύτερη κοινωνία και η οποία Π.Ε. να συμβάλλει στην προσπάθεια αλλαγής του τροπου συμπεριφοράς και προτύπων που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάγκη ανάπτυξης & εφαρμογής της προτεινόμενης Πράξης Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης έχει αναγνωριστεί λόγω διαφόρων αιτίων, όπως:

  •  Η αναγνώριση της ιδιαίτερης αξίας και σημασίας για το οικοσύστημα των φυσικών πόρων της Προστατευόμενης Περιοχής
  •  Η αναγνώριση του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζουν η τοπική κοινωνία και οργανισμοί όσον αφορά την επιτυχή διαχείριση και ανάπτυξη της Προστατευόμενης Περιοχής
  •  Η ανεπαρκής ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και οργανώσεων, σχετικά με την Υγρότοπο/Προστατευόμενη Περιοχή και με θέματα διατήρησης ευρύτερα.
  •  Οι γενικότερες ωφέλειες που απορρέουν από μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για μια αειφορική κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Η προτεινόμενη Πράξη έχει ως αρχή ότι ο περιβαλλοντικά υπέυθυνος πολίτης έχει αντίληψη και ευαισθησία για το περιβάλλον, κατανόηση των λειτουργιών του, ικανότητες και ενεργός συμμετοχή στην επίλυση των προβλημάτων του.

Η Στρατηγική Ευαισθητοποίησης Κοινού που θα εφαρμοσθέι, αποσκοπέι να στηρίξει τη διατήρηση και την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων του Υγρότοπου / Προστατευόμενη Περιοχή Natura 2000 της περιοχής εφαρμογής της Πράξης, ενώ παράλληλα βελτιώνει τις κοινωνικο-οικονομικές ωφέλειες υπέρ του τοπικού πληθυσμού.

Θα προβληθούν τρόποι και διαδικασίες που αφορούν την εσωτερική σχέση ανάμεσα στην οικονομία, την οικολογία και την κοινωνία και θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες παράλληλης προστασίας του περιβάλλοντος και ανάπτυξης οικονομικών δραστηριοτήτων πχ. τουρισμός , αγροτική καλλιέργεια, αλιέια, οικοτεχνία/βιοτεχνία και πως συνάδουν και συνεπικουρούν το ένα το άλλο για την ανάπτυξη της περιοχής.

H Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση/Εκπαίδευση αποτελεί αναπόσπαστο παράγοντα της αειφορικής διαχέιρισης των περιβαλλοντικών ζητημάτων μιας περιοχής γι’ αυτό η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει :

  1. Πέντε (5) Εκδηλώσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης / Εκπαίδευσης για ενήλικες, μια εκδήλωση σε κάθε Δημοτική Ενότητα της περιοχής παρέμβασης
  2. Μία (1) Εορταστική Εκδήλωση Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης / Ενημέρωσης Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Χαλκηδόνος και του «Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα».
  • Είκοσι έξι (26) Εκδηλώσεις Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης/ Εκπαίδευσης: για παιδιά (μαθητές Δημοτικού),

Σε όλα τα σχολεία θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης/ευαισθητοποίησης «Ο υγρότοπος της γειτονίας μου» μέσω πλατφόρμας τηλεκπάιδευσης, το οποίο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τις ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση της Τοπικής Κοινωνίας του Δήμου Χαλκηδόνος και τμήματος του Δήμου Δέλτα για την διατήρηση και αναβάθμιση της φυσικής κληρονομίας, του Υγροτόπoυ Natura 2000 της περιοχής» και έχει λάβει την απαραίτητη έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/ LEADER ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ