Προγράμματα Κατάρτισης για Τεχνικούς Ασφαλείας για Επιχειρήσεις

 Γ’ κατηγορίας

Το Κ.Ε.Κ. ΝΕΦΕΛΗ  σύμφωνα με την  ΥΑ 39278/1823/25.7.2018  πραγματοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα σεμινάρια υποχρεωτικής κατάρτισης για την επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας.

Τα προγράμματα επιμόρφωσης αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν στη  Γ’ κατηγορία (χαμηλής επικινδυνότητας).

Το Σεμινάριο Τεχνικού Ασφαλείας αφορά όλους τους εργοδότες. Προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία ο κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους να διαθέτει υπεύθυνο για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στο χώρο εργασίας/τεχνικού ασφάλειας.

 

Με την υποβολή της αίτησης χορηγείται μοναδικός αριθμός εγγραφής. Ο αριθμός εγγραφής σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 39278/1823/25.7.2018 δεν καλύπτει νομικά την επιχείρηση/εργοδότη. Ο εργοδότης/επιχείρηση μέχρι να αποκτήσει την Βεβαίωση Επιμόρφωσης, θα πρέπει να αναθέσει τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας σε εξωτερικό συνεργάτη ή σε εξωτερικές υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης (ΕΞΥΠΠ).

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Τεχνικοί Ασφαλείας Γ΄ κατηγορίας (Διάρκειας 10 ωρών)

Οι εργοδότες των επιχειρήσεων της Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας για τους σκοπούς της επιμόρφωσης εντάσσονται σε μία ομάδα (άρθρο 4 απόφασης).

Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 10 ωρών  και πραγματοποιούνται είτε μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), σε δύο (2) ημέρες είτε σε πιστοποιημένες δομές του φορέα

Η υπαγωγή των εκπαιδευομένων σε μια από τις ομάδες επιμόρφωσης γίνεται με ευθύνη του φορέα επιμόρφωσης και με βάση τα στοιχεία της αίτησης κάθε εργοδότη η οποία θα πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένη και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση.

 Ο αριθµός ωρών επιµόρφωσης ανά ηµέρα ορίζεται στις 5 ώρες.

 

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας πατώντας εδώ