Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης Κ.Ε.Κ. ΝΕΦΕΛΗ πιστοποιημένο από το Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2, που εδρεύει επί της οδού Δημοκρατίας 25, Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011, τηλ. 2310-715971 διασφαλίζει το απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και υιοθετεί τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλες τις διαδικασίες και τα στάδια επικοινωνίας μαζί σας.

Σκοπός της παρούσας πολιτικής
Η παρούσα πολιτική παρέχει σε κάθε πρόσωπο και σε κάθε επισκέπτη/ χρήστη της διαδικτυακής ιστοσελίδας της Εταιρίας που ενδιαφέρεται να λάβει από την Εταιρία συνοπτική και διαφανή πληροφόρηση αναφορικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται για τη διαχείριση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Αφορά δε, κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε προσωπικά δεδομένα ή σε σύνολα προσωπικών δεδομένων, όπως η συλλογή, η καταχώρηση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
Η Πολιτική επικαιροποιείται ανά διαστήματα και μπορεί να τροποποιηθεί οποτεδήποτε κρίνεται αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα εντός του εκάστοτε ισχύοντος νομικού πλαισίου και σύμφωνα με τυχόν μεταβολές στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας προτείνουμε λοιπόν να ελέγχετε την παρούσα Πολιτική ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ενημερώνεστε για τις τυχόν αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί.

Τι είναι προσωπικά δεδομένα;
Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αφορά συγκεκριμένο φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπο η ταυτότητα του οποίου μπορεί να εξακριβωθεί (π.χ. όνομα, αριθμός ταυτότητας, διεύθυνση κτλπ.). Τα δεδομένα που αφορούν στην υγεία (σωματική ή ψυχική κατάσταση, λήψη ιατρικών υπηρεσιών κ.α.) συμπεριλαμβάνονται στον γενικό όρο προσωπικά δεδομένα αλλά αποτελούν ειδική κατηγορία δεδομένων.

Με ποιον τρόπο συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα;
Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τους εξής τρόπους:

 1. όταν υποβάλλετε αίτηση εργασίας προς το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ ή αποστέλλεται το βιογραφικό σας σημείωμα.  Η διάθεση των προσωπικών δεδομένων σας στο πλαίσιο της υποβολής βιογραφικού για ανεύρεση θέσης εργασίας στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ λαμβάνει χώρα αυτονοήτως οικειοθελώς καθώς άλλως δεν θα ήταν δυνατή η αξιολόγηση της πιθανότητας πρόσληψής σας.
  Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.
 2. μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε Αιτήσεις Συμμετοχής στο πλαίσιο συμμετοχής σας σε προγράμματα κατάρτισης. Η υποβολή των στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού
 3. μας τα παρέχετε εσείς στο πλαίσιο της μεταξύ μας συναλλαγής για την εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων αλλά και στο πλαίσιο συμμόρφωσης του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ με τις έννομες υποχρεώσεις του. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνουμε πραγματοποιείται σύμφωνα με τα άρθρα 6.1β και 6.1γ του Κανονισμού.
 4. μας τα παρέχετε εσείς όταν συμπληρώνετε ηλεκτρονικές φόρμες ή αποστέλλετε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο «e-mail», με σκοπό να πληροφορηθείτε για τις δράσεις και τα προγράμματα κατάρτισης όπως αυτά προβάλλονται στην ιστοσελίδα μας www.kek-nefeli.gr. Η υποβολή των βασικών στοιχειών σας γίνεται κατ’ επιλογή σας και η επεξεργασία τους με τη συναίνεσή σας προς τον αποκλειστικό σκοπό της ενημέρωσής σας από το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ σύμφωνα με το άρθρο 6.1α και σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού για την εκτέλεση της σύμβασης.
 5. αυτόματα μέσω του προγράμματος περιήγησης «browser» ή της κινητής συσκευής που χρησιμοποιείτε για την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα μας www.kek-nefeli.gr

  Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας παρατίθενται στην Πολιτική Cookies.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό;
Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται και υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία περιλαμβάνουν:

 1. δεδομένα ταυτοποίησης, τα στοιχεία ταυτότητας, τα δημογραφικά σας στοιχεία, τη διεύθυνσή σας, γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου,  αριθμός λογαριασμού τραπέζης, ασφαλιστικά στοιχεία κ.α. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η πρόσληψη στο ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ λαμβάνοντας ως νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.
 2. δεδομένα ταυτοποίησης όπως των δεδομένων του βιογραφικού, των γνώσεων, της επαγγελματικής σας κατάρτισης και της επαγγελματικής εμπειρίας σας. Η λήψη, σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού, επεξεργασία και διατήρηση των παραπάνω δεδομένων γίνεται για την ικανοποίηση του αποκλειστικού σκοπού της επιλογής και αξιολόγησης υποψήφιων εργαζόμενων από το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ για τη δυνατότητα λήψης κάποιας θέσης εργασίας. Τα δεδομένα σας τηρούνται μόνο για αυτό τον σκοπό και τυγχάνουν επεξεργασίας από αρμόδιο προσωπικό του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ.
 3. δεδομένα ταυτοποίησης, οικονομικά, φορολογικά και επικοινωνίας, όπως ΑΦΜ, ΔΟΥ, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση κτλπ. Η λήψη, επεξεργασία και διατήρηση των δεδομένων σας που ανήκουν στις παραπάνω κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 6.1γ του Κανονισμού, είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ με τις έννομες υποχρεώσεις του.
 4. δεδομένα ταυτοποίησης, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, δημογραφικά στοιχεία σας κτλπ. Σκοπός της συλλογής είναι η συμμετοχή σας σε προγράμματα κατάρτισης μέσω του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ λαμβάνοντας ως νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6.1β του Κανονισμού.
 5. δεδομένα ταυτοποίησης, γενικότερα στοιχεία επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και του αριθμού τηλεφώνου. Σκοπός της συλλογής και επεξεργασίας είναι η λήψη ενημερώσεων από το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ για δράσεις και προγράμματα κατάρτισης. Ως νόμιμη βάση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων λαμβάνεται η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6.1α του Κανονισμού.

Το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ δε θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στο μέτρο που επιτρέπεται ή απαιτείται από το νόμο, ή/ και από δικαστικές αποφάσεις ή εισαγγελικές παραγγελίες/ διατάξεις.
Διαβιβάζονται τα δεδομένα σε τρίτους;
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία (συνολικά ή μέρος αυτών, όπως κάθε φορά απαιτείται) ενδεικτικά σε:

 1. εξωτερικούς συνεργάτες απαραίτητους για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και την προάσπιση του έννομου συμφέροντος του Οργανισμού, π.χ. νομικούς συμβούλους, συμβούλους επιχειρήσεων, εξωτερικούς λογιστές, υπεύθυνος IT, τεχνικός ασφαλείας, κτλπ.,
 2. συγκεκριμένα πρόσωπα του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ απαραίτητα για τη διαδικασία επιλογής υποψήφιων εργαζόμενων, π.χ. Γραμματεία, Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διεύθυνση Οργανισμού,
 3. παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών,
 4. δικαστικές ή εποπτικές ή ελεγκτικές αρχές, στο πλαίσιο της δικαιοδοτικής τους αρμοδιότητας,
 5. τρίτους που έχουν έννομο συμφέρον, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων

Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται η συγκατάθεσή σας για τη γνωστοποίηση των δεδομένων σας σε τρίτους (όπου αυτοί δεν αναφέρονται από τον νόμο), αυτή θα ζητείται ρητώς από εσάς και έχετε< δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε. Στις περιπτώσεις αυτές ο Οργανισμός σας διαβεβαιώνει, ότι είναι σε διαρκή επαγρύπνηση και λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, ώστε οι διαβιβάσεις των προσωπικών δεδομένων να πραγματοποιούνται με τον ασφαλέστερο δυνατό τρόπο.
Το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ δεσμεύεται ότι δεν θα εμπορευθεί τα προσωπικά σας δεδομένα διαθέτοντάς τα προς πώληση/ ενοικίαση δίνοντάς τα/ μεταφέροντας/ δημοσιοποιώντας ή κοινοποιώντας τα σε τρίτους ή να τα χρησιμοποιήσει με άλλον τρόπο και για άλλους σκοπούς που δύνανται να διακινδυνεύσουν την ιδιωτικότητα, τα δικαιώματα ή τις ελευθερίες σας, εκτός αν επιβάλλεται από το νόμο, δικαστική απόφαση/ εντολή, διοικητική πράξη ή αν αποτελεί συμβατική υποχρέωση απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας του και την πραγματοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών του.
Ενδέχεται τα προσωπικά δεδομένα να διαβιβαστούν σε συνεργάτες, ή σε τρίτους, συμμορφούμενους με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και δεσμευόμενους στην τήρηση εμπιστευτικότητας, οι οποίοι ενεργούν εκ μέρους του Οργανισμού για περαιτέρω επεξεργασία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών, την εκτέλεση της σύμβασης με το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ και τη διαχείριση δεδομένων και τεχνικής υποστήριξης. Οι εν λόγω τρίτοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ, ότι θα χρησιμοποιήσουν τα προσωπικά δεδομένα μόνο για τους παραπάνω σκοπούς, και δεν θα διαβιβάσουν τις προσωπικές πληροφορίες σε τρίτα μέρη, καθώς και δεν θα τις κοινοποιήσουν σε τρίτους εκτός αν το επιβάλλει ο νόμος.

Για πόσο χρόνο τηρούνται τα προσωπικά μου δεδομένα;
Η περίοδος διατήρησης μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τον τύπο των δεδομένων και τον τρόπο χρήσης τους. Ο προσδιορισμός του χρόνου διατήρησης των δεδομένων βασίζεται σε κριτήρια όπως νόμιμες προθεσμίες διατήρησης, εκκρεμείς ή πιθανές διαφορές, πνευματική ιδιοκτησία ή δικαιώματα ιδιοκτησίας, συμβατικές απαιτήσεις, επιχειρησιακές οδηγίες ή ανάγκες για αρχειοθέτηση.
Τα φορολογικά στοιχεία διατηρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία.
Για την εκπλήρωση του σκοπού επεξεργασίας που αφορά στην εκτέλεση της σύμβασης και στην ενημέρωσή σας για τις δράσεις και τα προγράμματα κατάρτισης, εύλογος χρόνος διατήρησης των στοιχείων σας κρίνεται ο χρόνος της σχετικής λειτουργίας του Οργανισμού και σύμφωνα με όσα επιβάλλει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης, το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις φορολογικές υποχρεώσεις του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ καθώς και τη Νομοθεσία Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ποια είναι τα δικαιώματά μου έναντι στην επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων;
Έχετε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε: α) πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, β) διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ) τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εκτός εάν η επεξεργασία τους είναι απαραίτητη για την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων της Εταιρίας ή τρίτων, για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης, για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή για την υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας ενώπιον δικαστικών ή άλλων αρχών, δ) τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς.
Προκειμένου να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τη «Φόρμα Αιτήματος Άσκησης Δικαιωμάτων» και να την αποστείλετε είτε μέσω επιστολής στην έδρα του ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ (Δημοκρατίας 25, Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011, τηλ. 2310-715971), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο της επικοινωνίας σας.
Στην περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη του, ενημερώνοντάς σας εγγράφως για την ικανοποίηση του αιτήματός σας ή για τους λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίηση ενός ή και περισσότερων από αυτά, καθώς επίσης και για τους λόγους τυχόν καθυστέρησής μας πέραν του ως άνω χρονικού διαστήματος του ενός (1) μηνός και πάντως όχι αργότερα από τρεις (3) μήνες. Επίσης, το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ θα σας ενημερώσει για τα περαιτέρω δικαιώματά σας σε περίπτωση μη προσήκουσας ανταπόκρισής του. Η πληροφόρηση αυτή κατ’ αρχήν παρέχεται δωρεάν από τον Οργανισμό υπό την επιφύλαξη το αίτημα για γνωστοποίηση και ενημέρωση να μην ασκείται κατ’ επανάληψη, καθ’ υπερβολή ή/ και να είναι προδήλως αδικαιολόγητο.
Εφόσον θεωρείτε ότι ο Οργανισμός με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονο/ καταγγελία στην αρμόδια Εποπτική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: http://www.dpa.gr, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Στην περίπτωση αυτή, θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα προηγούμενη επικοινωνία σας με το ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ είτε με επιστολή στην έδρα του (Δημοκρατίας 25, Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57011, τηλ. 2310-715971), είτε μέσω Ηλεκτρονικής Επιστολής (στο λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), αναφέροντας πάντοτε τα πλήρη στοιχεία σας και το λόγο επικοινωνίας σας.