Σκοπός της λειτουργίας της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης – Κ.Ε.Κ. ‘Νεφέλη’ είναι η παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες του Κ.Ε.Κ. περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:

  • Η παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης
  • Η παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
  • Η διενέργεια ερευνών και μελετών που αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην αγορά εργασίας και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
  • Η διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων που αφορούν στη δια βίου μάθηση, στην αγορά εργασίας και στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού κ.ο.κ.
  • Η συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, Κοινοτικές Πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της Απασχόλησης κ.ο.κ.