kek1 kentriko logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των Αλιέων των Δ.Κ. Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071357

Γέφυρα, 23/7/2021

Αρ. Πρωτ. 14338

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση της Πράξης «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των Αλιέων των Δ.Κ. Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η Πρόσκληση αφορά στην κατάρτιση μίας Σύμβασης,

  • με έναν Συνεργάτη ΠΕ Περιβαλλοντολόγος.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προτεινόμενη Πράξη έχει σχεδιαστεί με σκοπό την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των αλιέων των Δ.Κ. Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας μέσα από την επιμόρφωση, ενθάρρυνση και τεχνική υποστήριξη τους για την υιοθέτηση μίας πιο φιλικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον.

Μέσα από τις προτεινόμενες ενέργειες επιδιώκεται η μετάβαση και προσαρμογή των αλιέων στα νέα δεδομένα και η υιοθέτηση πιο ¨πράσινων¨ μεθόδων υλοποίησης της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Με γνώμονα την επίτευξη του παραπάνω στόχου που είναι απόλυτα συναφής με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Θεσσαλονίκης αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020» και με δεδομένο ότι υπάρχει ένας αλιευτικός σύλλογος στην Δ.Κ. Χαλάστρας με 260 μέλη (200 αλιείς και 60 μυδοκαλλιεργητές) και ένας στις Δ.Κ. Κυμίνων και Μαλγάρων με 190 μέλη (80 αλιείς και 110 μυδοκαλλιεργητές), έχουν σχεδιαστεί τρείς δέσμες ενεργειών οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Υλοποίηση Προγραμμάτων Ενημέρωσης.

2. Δράσεις ευαισθητοποίησης.

3. Δράσεις Δικτύωσης.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για άρρενες).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα με οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.

στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας.

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Ο Φάκελος Συμμετοχής κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα και με ποινή αποκλεισμού, τα παρακάτω:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του για συμμετοχή στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

2. Υπεύθυνη Δήλωση κάλυψης των προϋποθέσεων συμμετοχής του παραπάνω Κεφ. 3. 3.

Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας.

4. Βιογραφικό σημείωμα.

5. Φωτοαντίγραφο του βασικού τίτλου σπουδών και άλλων τίτλων, εφόσον υπάρχουν π.χ. μεταπτυχιακό.

6. Αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου Σχολής του εξωτερικού (εφόσον απαιτείται).

7. Τεκμηρίωση γνώσης χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ). Η γνώση χειρισμού Η/Υ αποδεικνύεται όπως παρακάτω : Με πιστοποιητικά Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ που εκδίδονται από φορείς οι οποίοι πιστοποιούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) πρώην Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΕΕΚ) ή έχουν εκδοθεί από τον ίδιον τον ΟΕΕΚ. Με βεβαίωση σχολής ΑΕΙ/ΤΕΙ για την γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Με Υπεύθυνη Δήλωση του ίδιου του υποψηφίου ή προηγούμενου εργοδότη σύμφωνα με την οποία, κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στον φορέα χειριζόταν Η/Υ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

8. Απολυτήριο στρατού ή έγγραφο νόμιμης απαλλαγής από τη στρατιωτική θητεία (αφορά στους άνδρες).

9. Φωτοαντίγραφα αποδεικτικών/ βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης, οδός Δημοκρατίας 25, Τ.Κ. 57011, από 26/07/2021 και μέχρι την 06/08/2021 με την επισήμανση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία». Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Έργο: «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση των Αλιέων των Δ.Κ. Κυμίνων, Νέων Μαλγάρων και Χαλάστρας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5071357 και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ 

 

Ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής

Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου

Θεσσαλονίκης ¨Νεφέλη¨

 

Ναζλίδης Χρήστος