kek1 kentriko logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΔΥΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ της Πράξης «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072567

Γέφυρα, 23/7/2021

Αρ. Πρωτ. 14337

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» Ανακοινώνει ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για την υλοποίηση της Πράξης «Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου» που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020».

Η πρόσκληση αφορά στην κατάρτιση δύο Συμβάσεων,

  • με έναν Συνεργάτη ΠΕ Περιβαλλοντολόγος και
  • έναν Συνεργάτη ΠΕ/ΤΕ Πληροφορικής.

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η προτεινόμενη δράση έχει σχεδιασθεί λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στο χώρο της προστατευόμενης περιοχής της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου υπάρχει έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το γεγονός ότι η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και κατάρτιση του πληθυσμού είναι ανεπαρκής σε θέματα προστασίας της ευρύτερης περιοχής του διεθνούς σημασίας υγροτόπου. Η δράση αυτή λοιπόν καθίσταται απαραίτητη προκειμένου ο τοπικός πληθυσμός της περιοχής να εξοικειωθεί με την ιδέα της προστατευόμενης περιοχής, με τους κανονισμούς και τους όρους που τη διέπουν και τους στόχους που τίθενται:

 α) για την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς και

β) για τη βιώσιμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, προς όφελος της προστασίας και της πρόληψης.

Επιπλέον, μέσω υλοποίησης της προτεινόμενης δράσης αναμένεται η ενίσχυση της δικτύωσης των εμπλεκόμενων φορέων και η υιοθέτηση συμμετοχικών διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην προστασία και ανάδειξη της περιοχής, μέσω της προσέγγισης όλων των συναρμόδιων/ εμπλεκόμενων υπηρεσιών, φορέων της Αυτοδιοίκησης, τοπικών συλλόγων (αλιευτικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών, κλπ), ΜΚΟ, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην προστατευόμενη περιοχή, για την από κοινού υλοποίηση των στόχων που τίθενται από το υφιστάμενο διαχειριστικό σχέδιο της προστατευόμενης περιοχής.

Με γνώμονα την επίτευξη του παραπάνω στόχου που είναι απόλυτα συναφής με τους στόχους του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER Ν. Θεσσαλονίκης αλλά και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιεία & Θάλασσα 2014-2020», έχουν σχεδιαστεί τρείς δέσμες ενεργειών οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας προβολής.

2. Δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης.

3. Δράσεις δικτύωσης.

 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα υποβολής πρότασης συμμετοχής στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έχουν τα φυσικά πρόσωπα τα οποία :

α) Δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

β) Έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί απ’ αυτήν (για άρρενες).

γ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα με οποιαδήποτε ποινή.

δ) Δεν έχουν καταδικαστεί για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην Υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, απιστία περί την Υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση ή έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

ε) Δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. στ) Είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ομογενείς.

ζ) Έχουν τα τυπικά προσόντα που αντιστοιχούν στη θέση εργασίας για την οποία εκδηλώνουν ενδιαφέρον.

η) Δεν διώκονται και δεν έχουν καταδικαστεί για πλημμέλημα από δόλο, για το οποίο προβλέπεται ποινή φυλάκισης άνω του έτους ή έχει καταλογισθεί ποινή άνω των έξι μηνών.

θ) Δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή, βάσει δικαστικής απόφασης αρμόδιας αρχής κράτους μέλους η οποία ισχύει και έχει ισχύ δεδικασμένου.

ι) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο έχει διαπιστωθεί με οποιοδήποτε μέσο.

ια) Αποδέχονται τους όρους της παρούσας Προκήρυξης με δήλωσή τους στην πρόταση υποψηφιότητας. 

ιβ) Έχουν υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μαζί με την πρόταση υποψηφιότητας και εντός της καταληκτικής ημερομηνίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν σφραγισμένο Φάκελο Συμμετοχής (ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά) στα Γραφεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», στην Γέφυρα Θεσσαλονίκης, οδός Δημοκρατίας 25, Τ.Κ. 57011, από 26/7/2021 και μέχρι την 06/08/2021 με την επισήμανση: «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το Έργο: ««Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού για τις δυνατότητες ανάπτυξης οικοτουριστικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου»» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5072567 και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα. Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης πατήστε εδώ 

Ο Πρόεδρος της Διαδημοτικής

Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου

Θεσσαλονίκης ¨Νεφέλη¨

 

Ναζλίδης Χρήστος