kek1 kentriko logo

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

«Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση – Πιστοποίηση»,

της πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ή/και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης», κωδικός ΟΠΣ 5067555

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Κατάρτιση – Πιστοποίηση», της πράξης «Κατάρτιση Ανέργων για την απόκτηση δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας, για την ένταξη τους στην τοπική αγορά εργασίας ή/και τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων στην εγκεκριμένη περιοχή εφαρμογής ΤΑΠΤΟΚ/ΠΑΑ/ΕΠΑΛΘ που περιλαμβάνει το Δήμο Χαλκηδόνος και τμήμα του Δήμου Δέλτα του Νομού Θεσσαλονίκης», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτές να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών  για την παροχή διδακτικού έργου. Η επιλογή θα γίνει κατόπιν αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και μέσω ατομικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Η αξιολόγηση των εκπαιδευτών αφορά τα επιστημονικά και εκπαιδευτικά τους προσόντα, την επαγγελματικής τους εμπειρία και την εμπειρία σε κοινωνικά ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα κατάρτισης:

  1. Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στον Κλάδο της Αγροδιατροφής

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1

Αυτοαπασχόληση στην Ε.Ε και στην Ελλάδα

5

2

Ίδρυση και Λειτουργία Ατομικών ΜΜΕ

15

3

Οργάνωση και Διοίκηση ΜΜΕ

15

4

Τρόποι Χρηματοδότησης Επιχειρήσεων

15

5

Βασικές Αρχές Λογιστικής

15

6

Χρήση εφαρμογών Η/Υ

10

7

Βασικές γνώσεις και δεξιότητες

15

8

Κανόνες Υγιεινής και Ασφάλειας

5

9

Χώρος εργασίας – εξοπλισμός

10

10

Εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες

10

11

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

5

12

Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου και αρχή της μη διάκρισης

5

13

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

5

14

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ – Case studies

70

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

200

  1. Πρόγραμμα Κατάρτισης : Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1

Εισαγωγή της Υπολογιστές-Λειτουργικά συστήματα-Διαχείριση αρχείων

20

2

Επεξεργασία κειμένου (Word)

60

3

Υπολογιστικά φύλλα (Excel)

60

4

Εφαρμογές στο Διαδίκτυο (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο- ηλεκτρονική επικοινωνία-υπηρεσίες διαδικτύου)

60

5

Βάσεις Δεδομένων – ACCESS

15

6

Παρουσιάσεις-POWERPOINT 2010

20

7

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

5

8

Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου και αρχή της μη διάκρισης

5

9

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

5

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

250

  1. Πρόγραμμα Κατάρτισης : “Κοινωνική οικονομία-Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΩΡΕΣ

1

Εισαγωγή στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

20

2

Θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές

30

3

Χρηματοδότηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

30

4

Παράγοντες ανάπτυξης των κοινωνικών επιχειρήσεων

25

5

Παραδείγματα Φορέων Κοινωνικής οικονομίας & Κοινωνικών επιχειρήσεων-Μεταφορά τεχνογνωσίας από εμπειρογνώμονες

30

6

Διοίκηση και λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

30

7

Διαχείριση και πωλήσεις προϊόντων από κοινωνικές επιχειρήσεις

20

8

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

5

9

Βασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου και αρχή της μη διάκρισης

5

10

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

5

11

Πρακτική άσκηση

60

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ

260

Οι εκπαιδευτές που ενδιαφέρονται να διδάξουν στα παραπάνω προγράμματα κατάρτισης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β) ή στο Εισαγωγικό Μητρώο Α΄ Εκπαιδευτών  του ΕΟΠΠΕΠ και να διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω ΣΤΕΠ.

Α/Α

Τίτλος εκπαιδευτικού αντικειμένου

Διάρκεια ωρών

Απαιτούμενα ΣΤΕΠ

1

Έναρξη Επιχειρηματικής Δραστηριότητας στον Κλάδο της Αγροδιατροφής

185

2313-7

2

Βασικές γνώσεις πληροφορικής και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών επιπέδου 3

235

2131, 2139, 3131, 3132

3

Κοινωνική οικονομία-Κοινωνική επιχειρηματικότητα

185

2519,2721,2722

4

Bασικές Αρχές του Εργατικού Δικαίου και αρχή της μη διάκρισης

15

2610,2640

5

Υγιεινή και ασφάλεια στην εργασία

15

3182,3222

6

Προετοιμασία για την αγορά εργασίας

15

2512

 

Απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:

 

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτές καλούνται να καταθέσουν από 26/07/2021 μέχρι τις 04/08/2021 την αίτηση συμμετοχής τους συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., είτε μέσω ταχυδρομείου στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’ (1ος όροφος), στην οδό Δημοκρατίας 25, Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος Θεσσαλονίκης, ΤΚ 57011.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής:

  1. Αίτηση συμμετοχής (χρησιμοποιείται υποχρεωτικά μόνο το τυποποιημένο έντυπο το οποίο συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση). 
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφο του Αστυνομικού Δελτίου ταυτότητας.
  4. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων (Μητρώο Β) ή στο Εισαγωγικό Μητρώο Α΄ Εκπαιδευτών του ΕΟΠΠΕΠ.
  5. Τίτλους σπουδών.
  6. Βεβαιώσεις προγραμμάτων επιμόρφωσης - εκπαίδευσης (εφόσον υπάρχουν).
  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-διδασκαλίας σε θέσεις αντίστοιχες του επιστημονικού αντικειμένου (εφόσον υπάρχουν).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’.

 Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310715971 & 2310715241

Email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ 

Για να δείτε και να κατεβάσετε την Αίτηση Εκπαιδευτή πατήστε εδώ 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Διαδημοτικής Επιχείρησης

Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης ‘Νεφέλη’

  

Σαραφίδης Κωνσταντίνος

 

 footer perifereia kentrikhs makedonias