Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, τεσσάρων (4) ατόμων Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αρναίας και Ιερισσού της ΕΛΤΑ Α.Ε., που εδρεύουν στο Νομό Χαλκιδικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 23-06-2021 και λήγει στις 02-07-2021.

Νομός Χαλκιδικής-Πρόσληψη τεσσάρων (4) υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας.

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε εδώ