tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Wednesday, 07 May 2014 08:24

Πρόσκληση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη»

Rate this item
(0 votes)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης                                                           004/002/2014
Γενική Διεύθυνση : Οικονομικών Υπηρεσιών
Διεύθυνση : Περιουσίας και Προμηθειών
Τμήμα : Κληροδοτημάτων
Κληροδότημα :Αναστασίου Αναστασιάδη

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση - κατόπιν επιλογής- μίας (1) υποτροφίας εξωτερικού σε πτυχιούχους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Αναστασίου Αναστασιάδη», για ευρύτερες σπουδές που κατάγονται από την Ανατολική ή Δυτική ή Βόρεια Θράκη (Ανατολική Ρωμυλία ) και κατά προτίμηση από το Σκοπό και τις Σαράντα Εκκλησίες Ανατολικής Θράκης.

Ως καταγωγή θα λαμβάνεται υπόψη η πατρική και μητρική γραμμή των υποψηφίων ή μία από αυτές.

Κριτήρια επιλογής του υποτρόφου είναι σύμφωνα με τους όρους της διαθήκης Αν. Αναστασιάδη:
• Ο βαθμός αποφοίτησης από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ο βαθμός έλλειψης των οικονομικών μέσων για τη συνέχιση των μεταπτυχιακών του σπουδών
• Το ήθος του υποψηφίου και η πρόθεση αφοσίωσής του στις σπουδές και τα Εθνικά και κοινωνικά ιδεώδη, έτσι ώστε να πιθανολογείται η θετική συμβολή του στην πρόοδο της Ελληνικής Τεχνικής Επιστήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση της υποτροφίας θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 20-06-2014 αίτηση – υπεύθυνη δήλωση που επέχει και τη θέση υπεύθυνης δήλωσης «ότι δεν έλαβε ούτε λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από την ίδια ή από άλλη κληρονομία, κληροδοσία ή Δωρεά και ότι δεν έχασε από δική του υπαιτιότητα υποτροφία που του χορηγήθηκε προηγούμενα».

Η αίτηση υποβάλλεται στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. ( 2ος όροφος κτιρίου Κ. Καραθεοδωρή (πρώην Διοίκησης), τηλ. 2310/99-5214/7250 , ΦΑΞ: 995213, www.klirodotimata.web.auth.gr ) εργάσιμες μέρες και ώρες συνοδευόμενη από τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
1. Αντίγραφο πτυχίου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Α.Π.Θ.

2. Αντίγραφο ποινικού μητρώου (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Κληροδοτημάτων)

3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει: α) η ελληνική ιθαγένεια του υποψηφίου ( άρθρ.3 παρ.1 εδαφ.α Κ. Δ/τος 18/23.8.1941) β) η καταγωγή του υποψηφίου από τις παραπάνω περιοχές της Θράκης, γ) η ηλικία όχι μεγαλύτερη των τριάντα έξη (36) ετών ανεξάρτητα αν πρόκειται για άνδρες ή γυναίκες ή για υπαλλήλους του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα ( το πιο πρόσφατο ) ή αντίγραφο αυτού, φόρου εισοδήματος της οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου του υποψηφίου εφόσον διαθέτει εισόδημα ή έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν υποβάλει φορολογική δήλωση, θα πρέπει να προσκομίσει βεβαίωση της εφορίας ότι δεν έχει υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

5. Αντίγραφο Δήλωσης στοιχείων ακινήτων οικογενείας του υποψηφίου και του ιδίου ή αντίγραφο αυτού που έχουν υποβληθεί με το έντυπο Ε9 συνοδευόμενη από Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι τα στοιχεία είναι αληθινά

6. Εκκαθαριστικό σημείωμα ή αντίγραφο αυτού, Ενιαίου Τέλους Ακινήτων φυσικών προσώπων ( ΕΤΑΚ) και έκτακτης εισφοράς

7. Οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο αποδεικνύει την ύπαρξη κοινωνικών ή άλλων κριτηρίων (π.χ. πολυτεκνία, απώλεια γονέα, ασθένεια κλπ)

8. Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές καθηγητών του Τμήματός του ή άλλων αρμοδίων προσώπων για το ήθος του υποψηφίου και την αφοσίωσή του στις σπουδές του

9. Δήλωση της χώρας και του αντικειμένου μετεκπαίδευσης (απαραίτητα) όπως και του συγκεκριμένου Ιδρύματος ( εφόσον τούτο είναι γνωστό ).

10. Επιστημονικές εργασίες, μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιητικά προϋπηρεσίας κλπ.

11. Τίτλο γνώσης ξένης γλώσσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ο πίνακας των υποψηφίων που θα υποβάλλουν αίτηση επιλογής για την υποτροφία θα αναρτηθεί στις πινακίδες ανακοινώσεων του Τμήματος Κληροδοτημάτων και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.klirodotimata.web.auth.gr. το αργότερο μέσα σε διάστημα τριών (3) ημερών από την ημερομηνία λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων.

ΠΟΣΟ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Το μηνιαίο ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στο ύψος των εννιακοσίων (900,00€) ευρώ για κάθε έναν υπότροφο.

ΕΝΑΡΞΗ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
Η υποτροφία θα αρχίσει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 ή το αργότερο εντός ενός έτους από την έγκριση της υποτροφίας από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης και θα έχει διάρκεια αρχικά για ένα (1) ή για δύο (2 ) χρόνια για την Ευρώπη (ανάλογα με το είδος και τη χώρα μεταπτυχιακών σπουδών) και για δύο (2) χρόνια για
την Αμερική.

Η χορήγηση της υποτροφίας θα γίνεται επί δώδεκα (12 ) συνολικά μήνες το χρόνο για κάθε ακαδημαϊκό έτος σπουδών με προκαταβολή του ποσού κάθε τριμηνίας στην αρχή της τριμηνίας μέσω της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος (υποκατάστημα Πλ. Συντριβανίου) σε βάρος του προϋπολογισμού του κληροδοτήματος Αναστασίου Αναστασιάδη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ
Ο υπότροφος υποχρεούται:
1. να υποβάλλει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. κάθε εξάμηνο σπουδών επίσημη βεβαίωση του Ιδρύματος μετεκπαίδευσης ή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης ότι θα εξακολουθήσει τις σπουδές του και για το επόμενο εξάμηνο σπουδών για το οποίο θα πληροί όλες τις προϋποθέσεις συνέχισης των σπουδών του και ότι η φοίτησή του κατά το προηγούμενο εξάμηνο ήταν ικανοποιητική.

2. να καταθέσει στο Τμήμα Κληροδοτημάτων του Α.Π.Θ. μετά τη λήξη των σπουδών του τον αντίστοιχο τίτλο των μεταπτυχιακών του σπουδών στο εξωτερικό.
Σημείωση: Με την επιφύλαξη του άρθρ. 80 του Ν. 4182/10-09-2013 περί ειδικών – μεταβατικών και τελικών διατάξεων.

Θεσσαλονίκη: 02-05-2014

Για το πλήρες κείμενο της Ανακοίνωσης πατήστε

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΒΑΪΟΣ ΧΑΡ. ΜΠΑΜΠΛΕΚΗΣ

 

Additional Info

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Last modified on Monday, 23 June 2014 12:23

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.