tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2012 18:35

Διακήρυξη επαναληπτικού ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση Αιμοδυναμικού Συγκροτήματος (Στεφανιογράφου) ενός επιπέδου,του Νοσοκομείου ''Παπαγεωργίου''

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΓEΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
«ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ»
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Το ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ “ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ”, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 9084/27.12.2010 απόφαση ένταξης στο Ε.Π. «Μακεδονία – Θράκη» της πράξης «Προμήθεια – Εγκατάσταση ιατροτεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού, για την ολοκλήρωση των υποδομών εγκατάστασης των πανεπιστημιακών κλινικών & τμημάτων στο Γ.Ν.Θ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» της Γεν. Γραμματέως της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

                                                                     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ:

επαναληπτικό δημόσιο διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά, για την προμήθεια και εγκατάσταση Αιμοδυναμικού Συγκροτήματος (Στεφανιογράφου) ενός επιπέδου, προϋπολογιστικής δαπάνης 650.000 €, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:


Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 25-10-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του Νοσοκομείου, ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. Για να γίνουν δεκτές οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως 15.00 της 24-10-2012, ημέρα  Τετάρτη.


Κατά τη διενέργεια του διαγωνισμού, δικαιούνται να παρίστανται οι προσφέροντες στο διαγωνισμό ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι αυτών, που απαραίτητα θα πρέπει να έχουν βεβαίωση εκπροσώπησης.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την υπηρεσία, που διενεργεί το διαγωνισμό,  χωρίς να αποσφραγιστούν.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στο παράρτημα «A» (παρ. 1.15).


Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:
α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα
β. ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά
γ. συνεταιρισμοί
δ. κοινοπραξίες προμηθευτών

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις/κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή το Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το νόμο 2513/1997 και των πολυμερών διαπραγματεύσεων του γύρου της Ουρουγουάης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ (αρ. 4 Π.Δ. 60/2007) ή προερχόμενα από τρίτες χώρες που έχουν συνάψει ευρωπαϊκές συμφωνίες με την Ε.Ε. και τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται στην συνέχεια της παρούσας.


Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η τυχόν επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, οπότε η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την νόμιμη εκτέλεση της σύμβασης.

 

 Σας επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης όπου αναφέρονται  και οι γενικοί όροι του διαγωνισμού

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2012 09:29

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.