tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 12 Σεπτέμβριος 2012 18:22

Διακήρυξη για την«Συντήρηση εννέα (9) εναλλακτών θερμότητας ατμού – νερού στους θερμικούς υποσταθμούς του πέτρινου κτιρίου»,του Γενικού Νοσοκομείου ''Γεώργιος Παπανικολάου''

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

3η Υγειονομική Περιφέρεια  (Μακεδονίας)
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»
Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023
Αρ. Πρωτ. : 16496/11.09.2012
Γραφείο : Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
Πληροφ. : Ι. Ταμπουρής
Τηλ. : 2313307919


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την«Συντήρηση εννέα (9) εναλλακτών θερμότητας ατμού – νερού στους θερμικούς υποσταθμούς του   πέτρινου κτιρίου».


Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 11ης/01.08.2012 απόφασης του Δ.Σ. τουΝοσοκομείου (Θέμα 56ο), ανακοινώνουμε την πρόσκληση εκδήλωσηςενδιαφέροντος για την συντήρηση εννέα (9) εναλλακτών θερμότητας ατμού –νερού στους θερμικούς υποσταθμούς του πέτρινου κτιρίου (κτίρια 4, 5α, 5β του  Νοσοκομείου). Οι εναλλάκτες θερμότητας ατμού-νερού τροφοδοτούνται με ατμό από το κεντρικό λεβητοστάσιο και παράγουν ζεστό νερό για τις ανάγκες θέρμανσης των παραπάνω κτιρίων. Η συντήρηση των εννέα (9) εναλλακτών
θερμότητας ατμού – νερού στους θερμικούς υποσταθμούς του πέτρινου κτιρίου περιλαμβάνει τον χημικό καθαρισμό των σωληνώσεων εναλλαγής (σερπαντίνων)  από τα άλατα.


Περιγραφή απαιτούμενων εργασιών:
- Αποξήλωση σερπαντίνων ατμού από τα κελύφη των εναλλακτών καιμεταφορά τους σε ασφαλές σημείο ώστε να μπορούν να καθαριστούν με  χημική μέθοδο.
- Καθαρισμός των σερπαντίνων με χρήση ειδικών οξέων που αφενός θα απομακρύνουν τις συσσωρευμένες επικαθίσεις και αφετέρου δεν θα  καταστρέψουν τα χάλκινα στοιχεία. Μετά την χημικό καθαρισμό των στοιχείων έκαστο θα πρέπει να εκπλυθεί με διάλυμα σόδας, ώστε να γίνει εξουδετέρωση του οξέως. Εφόσον απαιτηθεί, θα πρέπει να γίνει και μηχανικός καθαρισμός των επιφανειών εναλλαγής
- Η απόρριψη των χημικών με ασφάλεια αποτελεί υποχρέωση του αναδόχου.
- Υδραυλική δοκιμή των στοιχείων ώστε να ελεγχθεί η στεγανότητα του στοιχείου.
- Εσωτερικός καθαρισμός των κελύφων του εναλλάκτη και απομάκρυνση των επικαθίσεων.
- Μεταφορά και τοποθέτηση των σερπαντίνων στην αρχική τους θέση και τοποθέτηση τους. Σύνδεση στα δίκτυα και παράδοση σε λειτουργία.
Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση νέων παρεμβυσμάτων και όπου απαιτηθεί  κοχλιών κλπ.
- Φωτογράφιση όλων των στοιχείων και σύνταξη χωριστής έκθεσης για κάθε εναλλάκτη με τα ευρήματα και τις εργασίες που έγιναν.
- Οι εργασίες θα πρέπει να γίνουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεαστεί  η παροχή ζεστού νερού προς τις καταναλώσεις.

Πριν από την έναρξη των εργασιών ο Ανάδοχος οφείλει να επισκεφτεί τονχώρο και να λάβει γνώση της υπάρχουσας κατάστασης.
Το ποσό της δαπάνης είναι 6.300,0 € πλέον Φ.Π.Α. (7.749,0 €συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών ορίζεται σε 10 ημερολογιακές ημέρες   από την υπογραφή της σύμβασης.
Κρατήσεις
Ο Ανάδοχος κατά την πληρωμή υπόκειται στις κάτωθι κρατήσεις:
· Μ.Τ.Π.Υ. 1,5%.
· Η κράτηση επιβαρύνεται με 2% χαρτόσημο και 20% Ο.Γ.Α. επί του
χαρτοσήμου.
· Παρακράτηση 2% επί του ποσού του τιμολογίου, μετά την αφαίρεση
του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτου
(άρθρο 3 του Ν. 3580/2007).
· Φόρος εισοδήματος 4% για προμήθεια αγαθών ή 8% για παροχή
υπηρεσιών, επί της καθαρής αξίας μετά την αφαίρεση των νομίμων
κρατήσεων.
Ο Φ.Π.Α. επιβαρύνει το Νοσοκομείο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν:
- Δήλωση ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσαςπρόσκλησης, των οποίων όρων έλαβε γνώση και τους αποδέχεται ανεπιφύλαχτα, και ότι θα συμμορφωθεί προς τις τεχνικές προδιαγραφές.
- Δήλωση ότι έχει επισκεφτεί τις εγκαταστάσεις του Νοσοκομείου, όπουπρόκειται να γίνονται οι εργασίες, και έχει λάβει πλήρη γνώση των συνθηκών και των χώρων.
- Δήλωση για το χρόνο ισχύος της προσφοράς τους.
- Δήλωση για το χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.
- ISO 9001:2008 συναφές με το αντικείμενο των εργασιών.


Υποβολή τεχνικών προσφορών/δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών σε ξεχωριστό φάκελο, την Τρίτη 18/09/2012, από ώρα 08:00 έως καιώρα 11:00, στην Γραμματεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, υπόψη κ.Κουκουρίκου Ανέστη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2012 09:28

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.