tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τρίτη, 04 Σεπτέμβριος 2012 13:04

Πρόχειρος διαγωνισμός με την διαδικασία υποβολής προσφορών για την προμήθεια Αιθυλικής Αλκοόλης για τις ανάγκες του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

                     ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
                                                 με αριθ. 2012-034/ΣΠ
                                       ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ»
                                          για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου
ΣΧΕΤΙΚΑ: Έχοντας υπόψη:
α) το υπ. αρίθμ. 14651/ 1-8-2012 έγγραφο του φαρμακείου με τις προτεινόμενες τεχνικές
προδιαγραφές
β) το υπ. αρίθμ. 14651/ 6-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης
γ) την υπ’ αριθμ. 2493/9-8-2012 Πράξη Διοικητή του Νοσοκομείου
δ) την υπ΄αριθμ 2517/20-08-2012 απόφαση του Διοικητή για ανάληψη δέσμευσης (Β4ΓΙ46906Ι-ΨΝΙ με α/α: 1947)
ε) τις επείγουσες ανάγκες του Νοσοκομείου
Σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία μας, προβαίνει στην διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με τη διαδικασία
της έρευνας αγοράς και συλλογής προσφορών, για την προμήθεια «ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ» για την άμεση
κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογισθείσας δαπάνης δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500€)
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 14-9-2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.
και τόπος το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου (Εθνικής Αντίστασης 161, 55134, Θεσσαλονίκη).
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να υποβάλουν εμπροθέσμως την προσφορά τους σε κλειστό
φάκελο.

Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» , όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 13-9-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00 μ.μ. ή εφόσοναποστέλλονται θα πρέπει να περιέρχονται στο γραφείο Προμηθειών του ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ», όπου θα παραλαμβάνονται, μέχρι την 13-9-2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι προσφορές που θα υποβληθούν πρέπει να βρίσκονται συσκευασμένες σε ένα φάκελο ήσυσκευασία που θα φέρει εξωτερικά την ένδειξη: ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ «ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ» γιατην κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου με αριθ. πρόσκλησης 2012-034/ΣΠ. Ο φάκελος προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής την τεχνική προσφορά και την οικονομική προσφορά.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι συμμετέχοντες οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά συμμετοχής.
1. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει
ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης, με το
οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα
διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της
επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 νομίμως επικυρωμένη στην οποία θα δηλώνουν ότι:
α) Η επιχείρησή τους δεν υπόκειται σε τυχόν νομικούς περιορισμούς λειτουργίας,
β) δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό, με αμετάκλητη απόφαση,
γ) δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας,
δ) η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο τομέα και
ε) δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία.
Διαδικασία Διενέργειας του Διαγωνισμού
Η αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημέρα και ώρα που ορίζεται στην παρούσα
πρόσκληση από την επιτροπή προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών και ελεύθερης προμήθειας διαφόρων ειδών
από το εμπόριο.
Η αποσφράγιση ολοκληρώνεται την ίδια ημέρα και αν δεν επαρκέσει ο χρόνος σε επόμενη συνεδρίαση.
Η Επιτροπή αριθμεί, αποσφραγίζει τους φακέλους των προσφορών και μονογράφει ανά φύλλο το
περιεχόμενό τους. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή δεν είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τη
συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων, δηλαδή των προσφορών τους προς τους όρους της παρούσας.
Στη συνέχεια η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής, τις τεχνικές προσφορές και αξιολογεί
τις οικονομικές προσφορές. Η επιτροπή του διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο προτείνει την
απόρριψη των εταιρειών που δεν πληρούν τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και την κατακύρωση της
προσφοράς με την χαμηλότερη τιμή. Η απόφαση του φορέα διενέργειας κοινοποιείται στους συμμετέχοντες
(σύμφωνα με το ν. 2672/1998).
Η Επιτροπή του Διαγωνισμού μπορεί να ζητήσει διευκρινίσεις από τους διαγωνιζομένους επί των
υποβληθέντων στοιχείων.
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, o πάροχος υπηρεσιών είναι υποχρεωμένoς να καταθέσει έως
την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α.
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) τουλάχιστον
μήνες από το συνολικό συμβατικό χρόνο παράδοσης του έργου.
Η ανωτέρω εγγύηση επιστρέφεται στον πάροχο υπηρεσιών μετά την οριστική ποιοτική παραλαβή της
υπηρεσίας, την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και την εκκαθάριση τυχόν απαιτήσεων μεταξύ
των συμβαλλομένων.
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Για ό,τι δεν προβλέπεται στην παρούσα εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του Δημοσίου διατάξεις,
όπως ισχύουν κάθε φορά (Ν.2286/95, Π.Δ.118/2007, Π.Δ.60/2007, Ν.3329/2005, Ν.3580/2007,
Ν.2955/2001, Ν.3377/2005, Ν.2362/1995, Ν.Δ.496/1974, Ν.2198/1994, Ν.3548/2007, Ν.2522/97
Ν.3846/10 Ν.3867/10, Ν.3886/10 Ν.3918/11 ). Η εφαρμογή των διατάξεων αυτών δεν αποκλείει την
άσκηση άλλων δικαιωμάτων του Νοσοκομείου, που απορρέουν από τις συναφείς με τη σύμβαση διατάξεις του
Αστικού Κώδικα και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας.
Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών σχετικά με την ερμηνεία ή την
εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν
κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών
συναλλακτικών ηθών. Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στη Θεσσαλονίκη.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ»Επισημαίνεται ότι οι οικονομικές προσφορές πρέπει να έχουν σαν βάση τη χαμηλότερη τιμή της εγχώριας αγοράς όπως καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010.

Προσφορές πουαναγράφουν τιμές πάνω από το παρατηρητήριο του άρθρου 24 του ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

                                                                                 Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
                                                                                        ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 23 Νοέμβριος 2012 09:27

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.