tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 20 Ιούνιος 2012 10:37

Προσλήψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

Προσλήψεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

Ο Οργανισμός είναι αρμόδιοςγια τον συντονισμό της αξιολόγησης και του ελέγχου των φαρμακευτικών προϊόντων για ανθρώπινη και κτηνιατρική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 726/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 (βλ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 136/1 της 30.4.2004). Ο Οργανισμός ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1995 και διατηρεί πολλές και στενές επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΟΧ και ΕΖΕΣ και πολλούς άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


Περισσότερες πληροφορίες για τον Οργανισμό και τις δραστηριότητές του παρέχονται άμεσα μέσω του Διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ema.europa.eu.


ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα συμπεριληφθούν σε πίνακα επιτυχόντων και, ανάλογα με τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, θα τους προσφερθεί 5ετής ανανεώσιμη σύμβαση εκτάκτου υπαλλήλου σύμφωνα με τους όρους απασχόλησης που εφαρμόζονται για το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (βλ. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 56 της 4.3.1968).1
Τόπος διορισμού είναι το Λονδίνο.
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ισλανδίας, της Νορβηγίας ή του Λιχτενστάιν, υπό την προϋπόθεση ότι απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τις στρατολογικές διατάξεις και να παρέχουν τα εχέγγυα ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των προβλεπομένων καθηκόντων.
Για κάθε διαδικασία επιλογής οι υποψήφιοι οφείλουν να ακολουθήσουν τη διαδικασία αίτησης που περιγράφεται κατωτέρω.
Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτείται να συνοδεύουν το φάκελο υποψηφιότητας θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου, δεδομένου ότι δεν μπορεί να γίνει αναφορά σε προηγούμενες αιτήσεις. Τα δικαιολογητικά που περιέχονται στους φακέλους των υποψηφίων δεν επιστρέφονται. Πρέπει να απαντηθούν πλήρως όλες οι ερωτήσεις του εντύπου.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά με τη χρήση του εντύπου που διατίθεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.
Σημειωτέον ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των υποβαλλόμενων αιτήσεων το ηλεκτρονικό σύστημα ενδέχεται, προς το τέλος της περιόδου υποβολής αιτήσεων, να παρουσιάσει προβλήματα στην επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων. Συνιστάται συνεπώς στους υποψηφίους να υποβάλλουν αιτήσεις αρκετά πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Διαδικασία αίτησης


Η διαδικασία υποβολής αίτησης περιλαμβάνει δύο στάδια:
1.Ηλεκτρονική εγγραφή
2.Υποβολή πλήρους φακέλου αίτησης


Στάδιο 1 Ηλεκτρονική εγγραφή
Στο πρώτο στάδιο οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά με χρήση του εντύπου που υπάρχει, στην αγγλική γλώσσα, στην ιστοσελίδα του Οργανισμού. Για λόγους σύγκρισης υπάρχουν και μεταφράσεις του εντύπου αίτησης στις άλλες επίσημες κοινοτικές γλώσσες. Πρέπει να απαντηθούν πλήρως όλες οι ερωτήσεις του εντύπου.
Έλεγχος επιλεξιμότητας πριν από την υποβολή του εντύπου αίτησης
Οι υποψήφιοι οφείλουν να αξιολογήσουν με προσοχή και να ελέγξουν, προτού υποβάλουν αίτηση, εάν πληρούν το σύνολο των όρων συμμετοχής που περιγράφονται στην προκήρυξη, ειδικά όσον αφορά τα προσόντα και την αναγκαία επαγγελματική εμπειρία.
Στάδιο 2 Υποβολή πλήρους φακέλου υποψηφιότητας (μόνο για υποψηφίους που θα κληθούν σε συνέντευξη)
Στο δεύτερο στάδιο, εφόσον οι υποψήφιοι κληθούν σε συνέντευξη θα πρέπει, για να είναι πλήρης η υποψηφιότητά τους, να έχουν μαζί τους την ημέρα της συνέντευξης φωτοαντίγραφα όλων των συνοδευτικών δικαιολογητικών (διπλώματα, πιστοποιητικά, έγγραφα απασχόλησης, κ.λπ.) που θα αποδεικνύουν ότι πληρούν όλους τους όρους συμμετοχής. Τα δικαιολογητικά περί επαγγελματικής εμπειρίας πρέπει να αναφέρουν ημερομηνίες έναρξης και λήξης των παλαιοτέρων περιόδων εργασίας, για δε την τρέχουσα σύμβαση εργασίας την ημερομηνία έναρξης και τη διάρκεια. Την ημέρα της συνέντευξης οι υποψήφιοι οφείλουν να υπογράψουν την αίτησή τους και με την υπογραφή αυτή θα δηλώνουν υπευθύνως ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι πλήρη και ακριβή.
Η διεύθυνση που θα αναφέρεται στην αίτηση θα είναι αυτή που θα ληφθεί υπόψη για τη μετακίνηση όσων από τους υποψηφίους κληθούν σε συνέντευξη.
Οι αιτήσεις θα γίνουν δεκτές μόνον εφόσον συνοδεύονται από το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εφόσον το έντυπο υπογραφεί την ημέρα της συνέντευξης από όσους κληθούν σε αυτή. Υποψήφιοι που δεν υποβάλουν όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά μέχρι την ημέρα της συνέντευξης θα αποκλεισθούν.

Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει τα μεσάνυχτα της 18ης Ιουλίου 2012.

Σας επισυνάπτουμε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Έκλεισε
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 27 Ιούλιος 2012 13:40

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.