tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τρίτη, 07 Απρίλιος 2020 14:07

Προκήρυξη για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

Προκήρυξη για την πρόσληψη Διευθυντή επί θητεία στην
Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

 

Η Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη», λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του άρθρου 14 παρ. 2 περ. ια του Ν. 2190/94 (ΦΕΚ 28/Α’/1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης»,

2. Των άρθρων 254 έως 258 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 3955/21-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα ΝΠΙΔ αυτών.

4. Τον Κανονισμό Προσωπικού της Επιχείρησης.

5. Τον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης,

6. Την αρ. αποφ. 3/2019 του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης με θέμα «Απόφαση πρόσληψης Διευθυντή»,

7. Την απόφαση της επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./218/15794/30-12-2019) με θέμα «Έγκριση πρόσληψης Διευθυντή με θητεία στο ΝΠΙΔ «Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «ΚΕΚ ΝΕΦΕΛΗ».

8. Την αρ. αποφ. 2/2020 26/03/2020 του Δ.Σ. της Διαδημοτικής Επιχείρησης Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης με θέμα «Έγκριση σχεδίου προκήρυξης για την θέση του Διευθυντή».

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη ενός ατόμου για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή στην Διαδημοτική
Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη» επί θητεία, με θητεία ίση με την
θητεία των μελών του Δ.Σ., για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης.

 

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Ο κάθε υποψήφιος πρέπει υποχρεωτικά:
1. Να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή να είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να έχει άδεια εργασίας από την αρμόδια αρχή, εφόσον δεν έχει την υπηκοότητα χώρας - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηλικία έως 67 ετών.
2. Να έχει εκπληρώσει (προκειμένου για άνδρες) τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, κατά το δίκαιο της χώρας από την οποία προέρχεται.
3. Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων.
4. Να μην έχει καταδικαστεί ή να μη διώκεται για κακούργημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων (άρθρα 59-61 του Ποινικού Κώδικα).
5. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία ή δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμιση, διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά ηθών ή σχετικά με το νόμισμα ή να διώκεται για κάποιο από τα εγκλήματα αυτά. Επίσης να μην είναι υπόδικος που έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή.
6. Να μην έχει απολυθεί για πειθαρχικούς λόγους από θέση του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για πέντε (5) χρόνια.
7. Να μην είναι δικαιούχος συντάξεως οποιουδήποτε φορέα ασφάλισης, εφόσον η σύνταξη που του καταβάλλεται είναι μεγαλύτερη από την κάθε φορά καταβαλλόμενη κατώτερη σύνταξη του Ε.Φ.Κ.Α.
8. Να έχει την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της συγκεκριμένης θέσης.
9. Να κατέχει τα απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες (π.χ. πτυχίο, τίτλο ξένης γλώσσας), μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής.

Β. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
Για την επιλογή στη θέση του Διευθυντή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω προσόντα:
1. Πτυχίο Α.Ε.Ι της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο.
2. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής ή της γαλλικής ή της γερμανικής ή της ιταλικής γλώσσας.
3. Πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση ανθρωπίνων πόρων, καθώς και στη διαχείριση προγραμμάτων δια βίου μάθησης, επιχειρηματικότητας και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

 

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο της επιχείρησης www.kek-nefeli.gr, στο https://diavgeia.gov.gr και σε μία τοπική εφημερίδα.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης και συγκεκριμένα από 08/04/2020 έως και 17/04/2020, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. στην οποία θα επισυνάπτουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και βιογραφικό σημείωμα, όπως αναγράφονται παρακάτω.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στα τηλ. 2310715241 και 2310715971.

 

Για να δείτε το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε το Έντυπο της Αίτηση πατήστε εδώ

 

 

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 17/04/2020
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Απρίλιος 2020 16:16

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.