tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018 13:02

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έναν (01) καλλιτεχνικό διευθυντή ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικού τύπου διαρκείας εννέα (09) μηνών

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ -ΧΟΡΤΙΑΤΗ
(Κ.Ε.Π.Α.Π)
Απ. Σαμανίδη 21
Πανόραμα ΤΚ 55236
τηλ: 2313.301099, fax: 3210346760
Αριθ. Πρωτ. 1380/20.08.2018
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ –ΧΟΡΤΙΑΤΗ
ύστερα από τη υπ’ αριθ. 105/2018 απόφαση του Δ.Σ. της Κ.Ε.Π.Α.Π., την αριθ. Πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./204/21607/10.07.2018 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ (ΦΕΚ 280/Α) και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 , της παρ. 2 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, του άρ. 26 παρ. 2 του ν. 4325/15  και το π.δ. 524/80
Ανακοινώνει
ότι θα προσλάβει έναν (01) καλλιτεχνικό διευθυντή ΤΕ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ειδικού τύπου διαρκείας εννέα (09) μηνών, πλήρους απασχόλησης, όπως προβλέπεται στον οικείο Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών, προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του  Δημοτικού Ωδείου αυτού, καθώς και των πολιτιστικών κέντρων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη με τα παρακάτω τυπικά και ειδικά προσόντα:
 • Τα τυπικά προσόντα για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (παρ.13 α΄) του Ν. 3207/03 (Φ.Ε.Κ. 302/Α/ 24-12-2003) ορίζονται ως εξής :
Δίπλωμα σύνθεσης ή πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας μαζί με πτυχίο φυγής και δεκαετής τουλάχιστον διδακτική προϋπηρεσία στα ως άνω εκπαιδευτήρια ή Δίπλωμα πιάνου ή οργάνου συμφωνικής ορχήστρας ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας και δεκαετής τουλάχιστον συναφής καλλιτεχνική σταδιοδρομία, που αποδεικνύεται με παραστατικά στοιχεία, που αφορούν ρεσιτάλ ή σύμπραξη με ορχήστρες ως σολίστ. Ο τίτλος σπουδών μπορεί να προέρχεται : i) από το κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης iii) από Ανώτατο Εκπαιδευτικό ίδρυμα ή Ανώτερη Σχολή χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με αναγνωρισμένη ισοτιμία.
 • Ειδικά προσόντα
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια -φεστιβάλ- συνέδρια, τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται από σχετικά έγγραφα
 • Καλλιτεχνική δραστηριότητα: Συμμετοχή σε ρεσιτάλ –συναυλίες ως σολίστες για μουσικούς οργάνων ή μουσικές συνθέσεις, παρουσιάσεις έργων για συνθέτες, υπό την αιγίδα έγκριτων φορέων όπως: Μ.Μ.Α., Μ.Μ.Θ., Νάκας, ΚΟΘ, ΚΟΑ, Ένωση Ελλήνων Μουσουργών κτλ., τα οποία θα πρέπει να πιστοποιούνται από έγγραφα (Βραβεία, διακρίσεις, συναυλίες, παραστατικές τέχνες, ηχογραφήσεις, εκδόσεις, άρθρα, ειδικές δραστηριότητες, διοργάνωση σεμιναρίων, διοργάνωση συναυλιών κτλ)
 • Γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας, Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής (αναγνωρισμένο πιστοποιημένο πτυχίο)
 • Δεκαετή (10ετή) προϋπηρεσία σε θέση καλλιτεχνικού Διευθυντή, στην οποία θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Εκπαιδευτικό έργο στο χώρο της μουσικής (πτυχία , διπλώματα μαθητών)
 • Επιπρόσθετα να διαθέτει :
 • Οργάνωση εκδηλώσεων
 • Παιδαγωγική κατάρτιση
 • Προσωπικότητα
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η αξιολόγηση θα γίνει με βάση τον παρακάτω πίνακα . Στην τελευταία στήλη παρουσιάζεται η βαρύτητα του κάθε άξονα κριτηρίων στην τελική βαθμολογία όλων των υποψηφίων
Τυπικά βασικά προσόντα -Σπουδές
 • Δίπλωμα οργάνου συμφωνικής ή Δίπλωμα Σύνθεσης ή κλασικής κιθάρας ή μονωδίας ή πιάνου και πτυχίο Φυγής
 • Συμμετοχή σε σεμινάρια/φεστιβάλ
 • Γνώση ξένης γλώσσας (Αγγλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Γαλλικά)
 • Παράπλευροι μη μουσικοί τίτλοι
30%
Εμπειρία –προϋπηρεσία
 • Διδακτική προϋπηρεσία στην Ανωτέρα Σχολή (σε ακαδημαϊκά έτη)
 • Προϋπηρεσία ως υπεύθυνος τμήματος (σε ακαδημαϊκά έτη)
 • Προϋπηρεσία στο φορέα
30%
Καλλιτεχνικό και εκπαιδευτικό  έργο
 • Καλλιτεχνική δραστηριότητα (Βραβεία, διακρίσεις, συναυλίες, παραστατικές τέχνες, ηχογραφήσεις, εκδόσεις, άρθρα, ειδικές δραστηριότητες, διοργάνωση σεμιναρίων, διοργάνωση συναυλιών)
      Εκπαιδευτικό έργο (πτυχία, διπλώματα μαθητών)
30%
Δοκιμασία- Πρακτική
Οργανωτικά και Ειδικά προσόντα
 • Οργανωτικές  ικανότητες
 • Ικανότητες διαλλακτικότητας ,ευελιξίας κτλ.
10 %
 1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς και επί ποινής αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά :
 1. φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του δελτίου ταυτότητας
 2. φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία δηλώνεται:
 • Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ( μόνο για άντρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία της απαλλαγής .
 •  Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δια/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα
4) Βεβαίωση δεκαετούς διδακτικής προϋπηρεσίας, στην οποία θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
5) Βεβαίωση δεκαετούς προϋπηρεσίας ως καλλιτεχνικού διευθυντή σε αναγνωρισμένο από το κράτος Ωδείο ή Μουσική Σχολή , στην οποία θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού
        6) Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι:
            Έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται  τους όρους αυτής
Σημείωση :
 • Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους δια ζώσης. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται με την ανωτέρω διαδικασία και αποστέλλονται ταχυδρομικά δεν γίνονται δεκτές.
 • Οι αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα παραπάνω  έξι  δικαιολογητικά θα απορρίπτονται εξαρχής εφόσον τα παραπάνω δικαιολογητικά αποτελούν ρήτρες αποκλεισμού.
ΕΠΙΛΟΓΗ –ΑΝΑΡΤΗΣΗ- ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η επιλογή  των υποψηφίων θα γίνει από την επιτροπή επιλογής προσωπικού που συστάθηκε με τις 164/2017 & 105/2018 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Π.Α.Π.. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων αναρτώνται στον πίνακα ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη. Κατά των ανωτέρω πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, ενώπιων του Δ.Σ. της ΚΕΠΑΠ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία, η οποία λήγει μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης της παρούσας, Τρίτη 21.08.2018, στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Πυλαίας –Χορτιάτη (Διεύθυνση Απ. Σαμανίδη 21, Δημαρχείο Πυλαίας-Χορτιάτη, 1ος όροφος, γραφεία ΚΕΠΑΠ, τηλ 2313 301099 & 2313 301013) από την Τετάρτη 22.08.2018 έως και την Παρασκευή 31.08.2018, κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες: 09.00- 14.00.
Η παρούσα δημοσιεύεται σε δύο (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης, στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Πυλαίας-Χορτιάτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.
Ο  Πρόεδρος του
ΔΣ της ΚΕΠΑΠ
 
 Ιωάννης Καρτάλης
  
Έγγραφα - Διαγωνισμοί Προσλήψεων

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 31/08/2018
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Αύγουστος 2018 13:03

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.