tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 15:23

Επαναπροκήρυξη για «Παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου equal2health για τον έλεγχο και πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή Διαβατά, Θεσσαλονίκης»

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής

Συνεργασίας INTERREG Greece-interregBulgaria 2014-2020

                                                                                                                            

 

                                                                                                                                                 Equal2Health

 

Ημερομηνία: 27/03/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 11033

 

Αναθέτουσα Αρχή:

Επωνυμία

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσσαλονίκης «Νεφέλη»

Ταχυδρομική διεύθυνση

Δημοκρατίας 25, Δημοτική Κοινότητα Γέφυρας

Πόλη

Δήμου Χαλκηδόνος, Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Ταχυδρομικός Κωδικός

57011

Τηλέφωνο

2310715971

Φαξ

2310715241

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γιαμαλή Ιωάννα

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.kek-nefeli.gr

 

Θέμα: Προκήρυξη ανοιχτής διαδικασίας για την ανάθεση της πράξης με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου equal2health για τον έλεγχο και πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή Διαβατά, Θεσσαλονίκης»

 

Εχοντας υπόψη:

i.Το Καταστατικό της Αναθέτουσας Αρχής, η Σύσταση της οποίας δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 374/Β 5-5-1995, όπως ισχύει σήμερα μετά τις τροποποιήσεις.

ii.Το έγγραφο «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» (έκδοση v.9 Ιανουάριος 2018) και ειδικότερα την Ενότητα «4.Δημόσιες Συμβάσεις», Παράγραφος «4.2 Νομικό πλαίσιο αναθέσεων για νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου» σύμφωνα με το οποίο: « Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που συμμετέχουν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα δύνανται να διακριθούν σε μη εποπτευόμενα από το Δημόσιο και σε εποπτευόμενα. Αναφορικά με την πρώτη κατηγορία, ήτοι τους μη εποπτευόμενους φορείς (αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, σωματεία, σύλλογοι, ΜΚΟ, κλπ.), πρέπει να καταστεί σαφές αν και για αυτούς τους φορείς δεν ισχύει ευθέως το νομικό πλαίσιο ανάθεσης έργων του δημόσιου τομέα , θα πρέπει, στις περιπτώσεις υπαγωγής τους σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, να ακολουθούν καταρχήν τα όρια του Δημόσιου Λογιστικού όσον αφορά το είδος της διαγωνιστικής διαδικασίας[1] που θα ακολουθήσουν για τις πάσης φύσεως αναθέσεις που θα εκτελέσουν στο πλαίσιο των εγκεκριμένων έργων τους και, σε κάθε περίπτωση τους κοινοτικούς κανόνες δημοσίων συμβάσεων»

iii.του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» κατά τα μέρη αυτού που εχουν εφαρμογή στην παρούσα διακήρυξη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ανωτέρω έγγραφου «Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών των Προγραμμάτων ΕΤΠΑ Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας»

iv.του ν. 4314/2014 (Α' 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

v.του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

vi.του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

vii.του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

viii.των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

ix.Τον «Κανονισμό Προμηθειών – Έργων – Μελετών – Παροχής Υπηρεσιών» της Αναθέτουσας Αρχής όπως εγκρίθηκε με την Αριθ. Απόφαση 8/2016 του Διοικητικού Συμβουλίου (ΑΔΑ Ω7Ε54652ΙΨ-Α69)

 

Αποφασιζουμε

1)Την ανάθεση, κατόπιν διακήρυξης με την ανοικτή διαδικασία, σε ανάδοχο του έργου «Παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου equal2health για τον έλεγχο και πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή Διαβατά, Θεσσαλονίκης» το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities» και ακρώνυμο «equal2health» στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαικής Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020.

2)Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και δεν ανήκει στο Δημόσιο Τομέα.

3)Το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης περιλαμβάνεται στο έργο με τίτλο «Reducing access inequalities in primary healthcare for socially significant diseases at CB Area’s deprived communities» και ακρώνυμο «equal2health» που συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συνεργασίας CP INTERREG V-A “Greece-Bulgaria 2014-2020, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και έχει λάβει κωδικό MIS 5022591. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2017ΕΠ20860037, ΑΔΑ ΨΗΔΨ465ΧΙ8-Θ02) και εντάσσεται στην Κωδ. ΣΑ ΣΑΕΠ 208/6 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

4)Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον Κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV 71317210-8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα υγείας και ασφάλειας

5)Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ανοικτή διαδικασία σύμφωνα με τους όρους του Αναλυτικού Τεύχους Διακήρυξης της παρούσας Προκήρυξης.

6)Η εκτιμώμενη αξία της σύμβαση ανέρχεται στο ποσό των 93.000 € (απαλλασόμενου του ΦΠΑ)

7)Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε είκοσι δύο (22) μήνες από την υπογραφή της (ή έως την λήξη του έργου “equal2health” αναλόγως όποιο διάστημα ολοκληρωθεί πρώτο).

8)Το αντικείμενο της Σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών διαμεσολαβητών υγείας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την λειτουργία του Πιλοτικού Τοπικού Κέντρου equal2health για τον έλεγχο και πρόληψη των κοινωνικά σημαντικών ασθενειών στην περιοχή Διαβατά, Θεσσαλονίκης. Αναλυτική περιγραφή δίδεται στο Παράρτημα Ι του αναλυτικού τεύχους της παρούσας διακήρυξης.

9)Η Σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει κριτηρίων βαθμολόγησης.

10)Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στο Πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής από την επομένη της δημοσίευσης στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στην ιστοσελίδα της Αρχής για 22 ημέρες, ήτοι από την 28/03/2018 μέχρι την 18/4/2018 και στον τοπικό Τύπο ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ την 28/03/2018

11)Υπάρχει ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της διακήρυξης στη διεύθυνση διαδικτύου: www.kek-nefeli.gr στην διαδρομή : Νέα - Ανακοινώσεις Είσαι επιχειρηματίας Ενδιαφέρεσαι για Δημοπρασίες - Προμήθειες, στις 27/03/2018.

 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την Αναθέτουσα Αρχή στα κατωτέρω στοιχεία:

Αρμόδιος για πληροφορίες: Γιαμαλή Ιωάννα

Τηλέφωνο: 2310715971

Φαξ: 2310715241

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 [1]               ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως αναλόγως εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη και ειδικότερα το Άρθρο 5 Κατώτατα όρια (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ και Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170) και Άρθρο 121 Προθεσμίες διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων κάτω των ορίων, όπως αναλόγως εφαρμόζεται στην παρούσα διακήρυξη.

 

Για να δείτε το κείμενο της Προκήρυξης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Διακήρυξη και το Παράρτημα ΙΙΙ πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα Ι πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα ΙΙ πατήστε εδώ

 


Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 18/04/2018
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Μάρτιος 2018 15:44

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.