tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Παρασκευή, 05 Μάιος 2017 13:30

Διακήρυξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου για Υπηρεσίες συντήρησης ανελκυστήρων των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)
Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,  με  απ΄ ευθείας  ανάθεση,  με απόφαση προέδρου,   σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016,  για την  άνω  εργασία. 
Προσφορές γίνονται δεκτές από    8 Μαΐου ημέρα Δευτέρα έως και  12 Μαΐου ημέρα  Παρασκευή από τις 7:00 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.,   είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Κορδελιού - Εύοσμου (Μεγ. Αλεξάνδρου 57,  Εύοσμος)   στον 2ο όροφο του κτιρίου.
Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους.  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν την προσφορά τους, σε δύο αντίγραφα (πρωτότυπο-φωτοτυπία), μέσα στον κυρίως φάκελο, τα ακόλουθα:
α) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής» κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93.
β) Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», εφόσον απαιτείται από τα έγγραφα της σύμβασης, ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 95.
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.
Στο φάκελο θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α) η λέξη Προσφορά ή Αίτηση συμμετοχής,
β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής,
γ) Ο αριθμός μελέτης και ο τίτλος της σύμβασης.
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),

ε) τα στοιχεία του οικονομικού φορέα. (άρθρο 92, παρ. 1 Ν.4412/2016).

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση για την αποσφράγιση (άρθρο 96 παρ.3 Ν. 4412/2016).

Δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία οι οικονομικοί φορείς θα δηλώνουν ότι δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς επίσης και ότι η συμμετοχή τους δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ανωτέρω νόμου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής,  με την οποία θα δηλώνουν ότι:

α) έλαβαν γνώση όλων των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 3/2017 μελέτη και ότι τους αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
β) Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης

     • Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ .

3.  Εφόσον  οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή.
4.  Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου.
5.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις (Φορολογική Ενημερότητα).
6.Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής σε ισχύ, ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα).
7.Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, που θα έχει εκδοθεί έξι(6) το πολύ μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  περί εγγραφής του σ' αυτό.

8. Προσκόμιση άδειας συντήρησης  ανελκυστήρων από την αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικεία περιφέρειας.(φωτοτυπία).

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το γραφείο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής  του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Τηλ.2310762400-2310774728) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης και του τιμολογίου προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου www.kordelio-evosmos.gr.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4412/16.
 
                                        

pdf Μελέτη 96.32 Kb

pdf Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 126.78 Kb

doc Τιμολόγιο Προσφοράς 29.00 Kb

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 12/05/2017
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Μάιος 2017 13:32

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.