tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Πέμπτη, 07 Ιούλιος 2016 09:52

Δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμήμάτων αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Ε. Πύδνας & Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ – ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Ταχ. .Δ/νση: Κ. Καραμανλή 38
60300 Αιγίνιο
Πληροφορίες : Πατσιούρα Παγώνα
Τηλ. 2353350121
                                                                                                                                                         Αιγίνιο, 31/05/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
«Εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και παραλίας στη Δ.Ε. Πύδνας & Δ.Ε. Μεθώνης
Δήμου Πύδνας Κολινδρού »

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Δημόσια φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού και
παραλίας στη Δ.Ε. Πύδνας & Δ.Ε. Μεθώνης του Δήμου Πύδνας Κολινδρού .

Γενικά
Καταρτίζονται οι όροι της διακήρυξης φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη πλειοδοτών εκμίσθωσης χώρων αιγιαλού στη Δ.Ε. Πύδνας , Τ.Κ. Πύδνας & στη Δ.Ε. Μεθώνης Τ.Κ. Μακρυγιάλου α) στη θέση Σκάλας Αλυκών εμβαδό 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας , β) στη θέση Σκάλα Αλυκών 170 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων ,γ) στη θέση Πύδνα Μακρυγιάλου εμβαδό 400 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων & δ) στη θέση λεύκες Αλυκών 200 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων ως εξής :

Άρθρο 1 ο
Περιγραφή χώρων παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους με σύμβαση μισθωτικής σχέσης , έναντι ανταλλάγματος .

Οι χώροι παραχώρησης , του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού , παραλίας σε τρίτους , με σύναψη μισθωτικής σχέσης , έναντι ανταλλάγματος , σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 2971/01 και τις αριθ. ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών, την ΔΔΠ0006398/691ΒΕΞ2015/27-04- 2015 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών την αριθ. ΔΔΠ0006856/728ΒΕΞ2015/8-5-2015 ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών καθώς και την αριθ. ΔΔΠ/Β0007612/0630ΕΞ2016/09-05-2016 ΚΥΑ Υπουργείου
Εσωτερικών και Οικονομικών ως εξής :
Α) θέση Σκάλας Αλυκών εμβαδό 15 τ.μ. για τοποθέτηση καντίνας
Β) θέση Σκάλας Αλυκών 170 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων
Γ) θέση Πύδνα Μακρυγιάλου εμβαδό 400 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων &
Δ) θέση Λεύκες Αλυκών 200 τ.μ. για τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων .

Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών αυτοκινούμενων ή μη . Ο μέγιστος χώρος που δύναται να μισθωθεί γι’ αυτή τη χρήση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15 τ.μ. . Οι καντίνες πρέπει να απέχουν τουλάχιστον εκατό ( 100 ) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις ( ξενοδοχεία , κέντρα αναψυχής κλπ ) .
Για τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

Άρθρο 2 ο
Τρόπος διενέργειας τη δημοπρασίας
Η δημοπρασία είναι φανερή και πλειοδοτική , διεξάγεται δε κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται παρακάτω . Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη διακήρυξη ώρας εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον .

Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου , οφείλει να το δηλώσει στην αρμόδια επιτροπή , προ της ενάρξεως του διαγωνισμού , παρουσιάζοντας το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο – εξουσιοδότηση , αλλιώς θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό .
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπή περί αποκλεισμού ενδιαφερόμενου να συμμετάσχει στη δημοπρασία , επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους , αναγράφεται στα πρακτικά .

Άρθρο 3 ο
Τόπος και ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την αριθ. 405/2015 απόφαση του Δ.Σ. και η οποία απαρτίζεται από το Δήμαρχο κ. Λαγδάρη Ευάγγελο και τους Δημοτικούς Συμβούλους κ. Παπαλεξάνδρου Ροζάνα και κ. Καλυβα Γεώργιο , στο Δημοτικό κατάστημα Αιγινίου στις 18/07/2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ, ως 11.00 π.μ .

Σε περίπτωση αναβολής για οποιοδήποτε λόγο ή άγονου διαγωνισμού αυτός θα επαναληφθεί στις 25/07/2016 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10.00 π.μ, ως 11.00 π.μ , στο ίδιο μέρος από την ίδια επιτροπή .

Άρθρο 8 ο
Διάρκεια εκμίσθωσης – αναπροσαρμογή μισθώματος
Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 30/04/2017 .

Άρθρο 11 ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία
1. Εγγυητική επιστολή ( όπως αναφέρεται στο άρθρο 10 της παρούσας ) .
2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας .
3. Φορολογική ενημερότητα του συμμετέχοντος και του εγγυητή .
4. Βεβαίωση μη οφειλής προς το Δήμο Πύδνας Κολινδρού του συμμετέχοντος και του εγγυητή .
5. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 περί αποδοχής όλων των όρων της διακήρυξης και των όρων της αριθ. ΔΔΠ0005159/586ΒΕΞ2015/07-04-2015
ΚΥΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Οικονομικών ανεπιφύλακτα όπως επίσης και για θαλάσσια μέσα αναψυχής υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι πληρούνται όλοι οι νόμοι και οι περιορισμοί του Γενικού Κανονισμού Λιμένα όπως αυτός ισχύει .
6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ότι έλαβαν γνώση της κατάστασης του ακινήτου και την πρόθεση τους για τον τρόπο χρήσης του , λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του Δήμου για τη χρήση του .
7. Άδεια λειτουργίας καντίνας .

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΛΑΓΔΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 18/07/2016
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 07 Ιούλιος 2016 09:59

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.