tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 06 Ιούλιος 2016 09:41

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Σχολικών Δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Σχολικών Δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών» προϋπολογισμού ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000,00 €) με Φ.Π.Α..

   ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο 20

1. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση Σχολικών Δακτυλίων για την ασφαλή πρόσβαση των μαθητών», προϋπολογισμούενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα χιλιάδων ευρώ (1.290.000,00 €)  με Φ.Π.Α..

      Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

ΣΥΝΟΛΟ Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

454.341,75

ΣΥΝΟΛΟ Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

191.639,59

ΣΥΝΟΛΟ Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ

116.923,90

Σύνολο Εργασιών

762.905,24

ΓΕ & ΟΕ (18%)

137.322,94

Υποσύνολο Σ1

900.228,18

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15 %)

135.034,23

Υποσύνολο Σ2

1.035.262,41

Απολογιστικά έξοδα ΔΕΗ-αρχαιολόγου

9.500,00

ΓΕ & ΟΕ απολογιστικών (18%)

1.710,00

Υποσύνολο Σ3

1.046.472,41

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

2.308,08

Υποσύνολο Σ4

1.048.780,49

Φ.Π.Α. (23%)

241.219,51

 ΣΥΝΟΛΟ

1.290.000,00

 2.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρούνε τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (www.thessaloniki.gr). Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων, οδός Γιάννη Χαλκίδη 20 (πρώην Κωνσταντινουπόλεως 164Α), πληροφορίες  κ. Αφροδίτη Ευδωρίδου  τηλ.: 231331 8328, μέχρι τις 21/07/2016 (Αφού οι δημοπρασίες διενεργούνται πλέον ημέρα Τρίτη, η προηγούμενη Πέμπτη και αν αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη). Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα τύπου Β.

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26 / 07 / 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 - 10:00πμ (ώρα λήξης) στο γραφείο 020 του κτιρίου Ε’ του Κεντρικού Καταστήματος, Β. Γεωργίου Α’ 1, από την αρμόδια Επιτροπή δημοπρασιών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα. Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με την «ανοικτή δημοπρασία» της περ. α) του άρθρου 3 του ΚΔΕ.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).

4.  Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν : 

Α) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:  

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.., εφόσον ανήκουν στην 1η και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών, Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας και Α2 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογικών.  

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου , στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π.

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

Β)  Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Γ) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Δ)  Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

5.  Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους είκοσι  χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και εξήντα ενός λεπτών (20.975,61 €)  και χρόνου ισχύος τουλάχιστον εννέα (9) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εννέα  (9) μήνες.

6.   Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης με Κ.Α.: 7323.25.01 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’ /24-8-93). καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.

7.  Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή που είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με το αρμόδιο όργανό του, την Οικονομική Επιτροπή.

Για να κατεβάσετε το σώμα της διακήρυξης κάντε κλικ ε δ ώ

Για να καταβάσετε τα σχέδια του έργου κάντε κλικ ε δ ώ

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ


 

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 21/07/2016
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Ιούλιος 2016 09:43

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.