tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 06 Ιούλιος 2016 09:16

Προκήρυξη Επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του Πολυκλαδικού συγκροτήματος Νεάπολης, του Δ. Νεάπολης-Συκεών

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                          Νεάπολη 01/07/2016
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                       Αρ. Πρωτ. : 122
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Ελ. Βενιζέλου 125 - Τ.Κ. 567 28
Πληρ.: Βικτωρία Λάμπρου
Τηλ.: 2313-329604, 605

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Επαναληπτικού δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου του
Πολυκλαδικού συγκροτήματος Νεάπολης, του Δ. Νεάπολης-Συκεών, Θεσσαλονίκης.

Ανακοινώνουμε ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών προκηρύσσει επαναληπτικό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου του Πολυκλαδικού συγκροτήματος Νεάπολης, του Δ. Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την αριθμ. 64321/Δ4/16-05-2008 Κ.Υ.Α. των Υπ. Εσωτερικών και Εθν. Παιδείας.

Διάρκεια μίσθωσης: Έξι (6) χρόνια.
Δικαίωμα συμμετοχής:
α) Φυσικά πρόσωπα καθώς και δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα.
β) Πολίτες των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γνώστες της Ελληνικής γλώσσας.

Δικαιολογητικά συμμετοχής:
α) Έγγραφη αίτηση με πλήρη στοιχεία για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.
β) Έγγραφη οικονομική προσφορά που εμπεριέχει το προσφερόμενο ποσό σε ευρώ ετησίως για κάθε μαθητή, η οποία θα τοποθετείται σε ξεχωριστό από τα άλλα δικαιολογητικά κλειστό αδιαφανή φάκελο.
γ) Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας σε εκμίσθωση σχολικού κυλικείου από την αντίστοιχη Σχολική Επιτροπή.
δ) Πιστοποιητικό πολυτεκνίας από τον αρμόδιο φορέα.
ε) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
στ) Πιστοποιητικό Εισαγγελίας ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος.
ζ) Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου
η) Ταυτότητα εάν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο.
θ) Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρίσταται μετά του εγγυητή του ο οποίος θα πρέπει να προσκομίσει την ταυτότητά του, πριν την έναρξη της διαδικασίας και μαζί με τον τελευταίο πλειοδότη θα προσυπογράψει τα πρακτικά
της δημοπρασίας.
ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
ια) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986, στην οποία ο εγγυητής του ενδιαφερομένου (ο οποίος πρέπει να αναγράψει
τα πλήρη στοιχεία του) θα δηλώνει ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της παρούσας διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και θεωρεί δεσμευτικούς γι’ αυτόν.
ιβ) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης τουλάχιστον 1000 Ευρώ ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται στους ενδιαφερόμενους υποψήφιους μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εκτός του υποψηφίου, στον οποίο κατακυρώθηκε η παραχώρηση του κυλικείου, ο οποίος πρέπει να καταβάλει συμπληρωματικά αντίστοιχο ποσό ή εγγυητική επιστολή που να καλύπτει συνολικά το 20% του ετήσιου μισθώματος ως εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης. Το ποσό αυτό ή η εγγυητική επιστολή παρακρατείται καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης και επιστρέφεται μετά τη λήξη της άτοκα, πλην της περιπτώσεως καταγγελίας ή προώρου λήξης της σύμβασης, οπότε καταπίπτει υπέρ της Σχολικής Επιτροπής.
ιγ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι ανάδοχοι εκμετάλλευσης άλλου κυλικείου δημοσίου ή ιδιωτικού σχολείου.
ιδ) Βεβαιώσεις περί μη οφειλής από το Δήμο Νεάπολης-Συκεών και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού. Η ανωτέρω
βεβαίωση πρέπει να εκδοθεί εντός 10 ημερών προ της ημερομηνίας της δημοπρασίας.
ιε) Ό,τι άλλο δικαιολογητικό ήθελε κριθεί κατά περίπτωση αναγκαίο χωρίς να μεταβάλλονται οι βασικοί όροι του διαγωνισμού.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό καταβάλλεται ποσό εγγύησης χιλίων ευρώ (1000 €) ή αντίστοιχη εγγυητική επιστολή.

Ο διαγωνισμός και αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών (Ελ. Βενιζέλου 125, 2ος όροφος), την Παρασκευή 29/07/2016 και ώρα
12.00μ.μ
Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως τις 15:00 από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Νεάπολης – Συκεών, Βικτωρία Λάμπρου, τηλ. : 2313-329605.

Αντίγραφο της διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.sykies.gr και επίσης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους και από το γραφείο της Σχολικής Επιτροπής (Ελ. Βενιζέλου 125).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ Σ.Ε. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ - ΣΥΚΕΩΝ
ΚΟΥΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 29/07/2016
  • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 06 Ιούλιος 2016 09:22

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.