tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2016 09:59

Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ σε παιδικές κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2016, Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου- Κορδελιού

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)
Ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου πρόκειται να προβεί στη συλλογή σφραγισμένων προσφορών με το σύστημα  συμπλήρωσης τιμολογίου και αξιολόγησης των προσφορών με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά,  με  απ' ευθείας  ανάθεση, με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με τις διατάξεις :

1.Του άρθ. 209 του Ν. 3463/2006 Δ.Κ.Κ
2. του Π. Δ. 28/80 (ΦΕΚ Α' 11) «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Ο.Τ.Α.»
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/08.
4. Το άρθρο 83, παρ. 1 του Ν.2362/95 (Φ.Ε.Κ. 247), όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 1066/01 αριθ. 2/45564/0026 άρθρο 6, παρ. 1, περίπτωση α «περί αύξησης και ορισμού σε ευρώ χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95».

5. Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπουργού Οικονομικών.
6. Την υπ' αριθ. 710/2016 με αριθ. πρωτ. 23946/31-05-2016 (ΑΔΑ:ΩΜΡΜΩΛΒ-ΨΧΡ) Απόφαση Δημάρχου με θέμα την: Ανάθεση φιλοξενίας παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2016 της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου-Κορδελιού και Επανάληψη διαγωνισμού για τις «Υπηρεσίες φιλοξενίας παιδιών ΑΜΕΑ για τη θερινή περίοδο 2016 της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου-Κορδελιού» (Αρ.μελ.124/2016).

Α/Α

ΤΙΤΛΟΣ    ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΡ. ΜΕΛ.

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ

 

«Φιλοξενία παιδιών ΑΜΕΑ σε παιδικές κατασκηνώσεις, για τη θερινή περίοδο 2016, Δημοτικής Ενότητας Ελευθερίου- Κορδελιού».

124/2016

€ 5.000,00

(με Φ.Π.Α)

 

Γενικοί όροι συμμετοχής

1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται:

 • ιδιοκτήτες κατασκηνώσεων και camping του Ν. Χαλκιδικής, Θεσσαλονίκης και των κοντινών Νομών.
 • φυσικά και νομικά πρόσωπα.
 • κοινοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που είναι αναγνωρισμένοι και έμπειροι επαγγελματίες που μπορούν να παρέχουν εχέγγυα άριστης εκτέλεσης της σύμβασης.

2. Ο αριθμός των κατασκηνωτών που θα στέλνονται κάθε περίοδο θα καθορίζεται από το Δήμο Κορδελιού Ευόσμου, ο οποίος διατηρεί και το δικαίωμα της αποστολής μικρότερου από το συνολικό προβλεπόμενο αριθμό κατασκηνωτών.
3. Όλα γενικώς τα έξοδα μεταφοράς βαρύνουν τον ανάδοχο. Στον τόπο της αναχώρησης / επιστροφής θα παρευρίσκεται εκπρόσωπος της κατασκήνωσης, ο οποίος θα επιβλέπει τον ασφαλή τρόπο επιβίβασης / αποβίβασης, καθώς και της μεταφοράς όλων των κατασκηνωτών.
4. Ο τρόπος παρασκευής του συσσιτίου πρέπει να γίνεται κάτω από άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, η δε διατροφή να είναι πλήρης και άφθονη.
5. Στην προσφερόμενη τιμή πρέπει να συμπεριλαμβάνεται η μεταφορά των κατασκηνωτών από και προς την κατασκήνωση και η ασφάλεια κατά προσωπικών ατυχημάτων όλων των κατασκηνωτών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην κατασκήνωση.

Δικαιολογητικά έγγραφα και άλλα στοιχεία που συνοδεύουν, με ποινή αποκλεισμού, την προσφορά που υποβάλουν οι συμμετέχοντες:

 

1. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου.
2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) ότι:
α)  δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.
β) δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
γ) ότι έλαβαν γνώση των όρων της παρούσας μελέτης και της συγγραφής υποχρεώσεων και ότι τους αποδέχονται  ανεπιφύλακτα.
δ) ότι δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης.
ε) ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ.
3. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας λειτουργίας επιχείρησης για το τρέχον έτος από την αρμόδια αρχή (Νομαρχία ή ΕΟΤ), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας για το τρέχον έτος εξαιτίας αδυναμίας έγκαιρης έκδοσής της από τις αρμόδιες αρχές, ο διαγωνιζόμενος θα προσκομίσει την περυσινή, συνοδευόμενη με κάθε σχετικό έγγραφο, από το οποίο θα βεβαιώνεται η υποβολή αίτησης για την έκδοση της νέας. Στην περίπτωση αυτή η μίσθωση τελεί υπό την αίρεση να έχει δοθεί άδεια λειτουργίας για το τρέχον έτος μέχρι την αρχή της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου.
5. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για την τρέχουσα κατασκηνωτική περίοδο κατά κινδύνων προσωπικών ατυχημάτων. Τα έξοδα της ασφάλισης βαρύνουν τον ανάδοχο.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής) για:

 • τη δυνατότητα παροχής της αναγκαίας ιατρικής και σε περίπτωση ανάγκης τη δυνατότητα έγκαιρης μεταφοράς στο πλησιέστερο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας.
 • την απόσταση από το πλησιέστερο νοσοκομείο και κέντρο υγείας από την κατασκήνωση και από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
 • τον τρόπο μεταφοράς των κατασκηνωτών προς και από την κατασκήνωση.
 • την απόσταση των εγκαταστάσεων από τη Θεσσαλονίκη (μέχρι 170 χλμ).
 • την απόσταση της κατασκήνωσης από τη θάλασσα, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σ' αυτή (π.χ. μέσω αερογέφυρας, υπόγειας διάβασης, με λεωφορείο, οδικώς κ.α.).
 • την αναλογία παιδιών / ομαδαρχών (όχι περισσότερη από 1/10).

7. Σφραγισμένο Φάκελο Οικονομικής Προσφοράς.
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα υποβληθούν σε πρωτότυπα και αντίγραφα.

Εγκαταστάσεις - Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι συμμετέχοντες  πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι πρέπει να δώσουν εφόσον τους ζητηθεί , πλήρη και σαφή περιγραφή των στοιχείων που ακολουθούν.
Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οφείλουν να προσκομίσουν :

1. Εγχειρίδια των κτιριακών εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης (προσκόμιση φωτογραφιών, prospects κ.α.) και του φυσικού περιβάλλοντός της (π.χ. αν υπάρχουν δέντρα, πηγές κ.α.).
2. Εγχειρίδια κατασκηνωτικών, διατροφικών κ.ά. προγραμμάτων.
3. Το αναλυτικό εβδομαδιαίο διαιτολόγιο.
4. Το πρόγραμμα απασχόλησης / ψυχαγωγίας.
5. Το ιστορικό λειτουργίας της κατασκήνωσης (εμπειρία).
6. Τις ειδικότητες του προσωπικού που απασχολείται στην κατασκήνωση (γιατρός, γυμναστής, νοσοκόμος κ.α.).

Οι προσφορές θα είναι έγγραφες στην ελληνική και μόνο γλώσσα (εκτός ίσως από τα επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας) και θα γίνονται δεκτές από την ημέρα δημοσίευσης στην ιστοσελίδα του Δήμου έως τις 07/06/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού Εύοσμου (Π. Μελά 24, Εύοσμος, Τ.Κ. 56224) στον 1ο όροφο του κτιρίου είτε αυτοπροσώπως ή και ταχυδρομικώς.

Οι προσφορές θα υπογράφονται από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους ή τους νόμιμους εκπρόσωπους τους και στο φάκελο κάθε προσφοράς θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:
1. Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ  με κεφαλαία γράμματα.
2. Ο αριθμός της μελέτης και ο τίτλος των υπηρεσιών.
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι προμηθευτές (ανάδοχοι) είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, με την υπογραφή της σύμβασης, που να καλύπτει το 5% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α..
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από το Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου (Τηλ. 2313302151,169,102,136) και από το Τμήμα Παιδείας - Διά Βίου Μάθησης (Τηλ. 2310762400, 2310774728, 2310759717, κ. Βασιλειάδου Πολύμνια) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της μελέτης και το έντυπο της οικονομικής προσφοράς, σε ηλεκτρονική μορφή, στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου http://www.kordelio-evosmos.gr/.


pdf Μελέτη 165.11 Kb

pdf Πρόσκληση Ενδιαφέροντος 78.93 Kb

 

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: 07/06/2016
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 01 Ιούνιος 2016 10:15

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.