tuv austria hellas LOGO
GreekEnglish (United Kingdom)

fb_greek_share

Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 16:25

Ανακοίνωση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας - Θράκης σχετικά με τις προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού

Βαθμολογήστε αυτό το αντικείμενο
(0 ψήφοι)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
σχετικά με τις προσλήψεις Επικουρικού Προσωπικού


Βάσει της διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 6, του Νόμου 4052/2012 (ΦΕΚ 41/1-3-2012, τεύχος Α’), που αντικαθιστά την παρ. 2 του άρθρου 10, του Νόμου 3329/2005 (ΦΕΚ 81/4-4-2005, τεύχος Α’ αλλάζουν τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για την κατάταξη των υποψηφίων στους πίνακες επικουρικού προσωπικού και προστίθενται κλάδοι.

Παραθέτουμε τη σχετική διάταξη του Νόμου.
Παρ. 5, άρθρο 6, του Νόμου 4052/2012:
«…….Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της κάθε Δ.Υ.ΠΕ. καταρτίζονται κατάλογοι επικουρικού προσωπικού, κατά κλάδο, για τους κλάδους :

 • Νοσηλευτών ΠΕ και TE,
 • ΔΕ Αδελφών Νοσοκόμων,
 • ΥΕ Τραυματιοφορέων,
 • TE Ιατρικών Εργαστηρίων,
 • TE Ραδιολογίας Ακτινολογίας,
 • ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων,
 • ΔΕ Χειριστών Εμφανιστών,
 • ΔΕ Πληρώματος Ασθενοφόρου,
 • TE Φυσιοθεραπείας,
 • ΠΕ ή TE Λογοθεραπείας,
 • ΠΕ ή TE Εργοθεραπείας,
 • ΠΕ Ειδικών Παιδαγωγών,
 • TE Κοινωνικής Εργασίας και
 • TE ή ΔΕ Θεραπευτών Παιδαγωγών,
 • ΠΕ Φαρμακοποιών Ε.Σ.Υ.,
 • ΠΕ Βιοχημικών,
 • ΠΕ Βιολόγων ,
 • ΠΕ Ψυχολόγων,
 • ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου,
 • ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής,
 • ΠΕ ή ΤΕ Διαιτολόγων,
 • ΠΕ Ακτινοφυσικών,
 • ΤΕ Μαιών – Μαιευτών,
 • ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων και
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας,
 • ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού,
 • ΤΕ Λογιστικής,
 • ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας,
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ,
 • ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, και
 • ΔΕ Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων,

για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων.

Στους καταλόγους αυτούς εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.

Για την πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%. Η προτεραιότητα μεταξύ των ανέργων καθορίζεται από τη σειρά εγγραφής τους στα μητρώα επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ.

Η εμπειρία αποδεικνύεται με βεβαίωση υπηρεσίας του οικείου φορέα, εφόσον έχει προσφερθεί στο Δημόσιο Τομέα , σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από βεβαίωση του εργοδότη με κατάθεση των αντίστοιχων ενσήμων εργασίας του οικείου ασφαλιστικού φορέα εφόσον έχει προσφερθεί στον ιδιωτικό τομέα και από βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει ιδιωτεύσει.

Οι υποψήφιοι που εγγράφονται στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού δεν μπορούν να παραμείνουν στον κατάλογο πέραν του επόμενου έτους, από το έτος εγγραφής τους………..»

Η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης, ενημερώνει τους υποψήφιους και ενδιαφερόμενους, ότι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί κατά τα προηγούμενα έτη, για εγγραφή στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. της Υγειονομικής Περιφέρειας μας, δεν είναι πλέον σε ισχύ.

Ενημερώνουμε επίσης τα εξής:

- Το χρονικό διάστημα απασχόλησης του επικουρικού προσωπικού δε μπορεί να είναι μικρότερο των έξι μηνών  και μεγαλύτερο του ενός έτους. Το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του ανωτέρω προσωπικού ορίζεται στη σύμβαση που συνάπτει με τον φορέα στον οποίο θα απασχοληθεί.

- Το επικουρικό προσωπικό, κατά το χρόνο απασχόλησής του, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός υπολογίζεται ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν όταν θέτουν υποψηφιότητα για την κατάληψη μόνιμης θέσης σε αντίστοιχο κλάδο στο Δημόσιο Τομέα.

- Το απασχολούμενο επικουρικό προσωπικό αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου των ίδιων φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή προς το Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α. 3ης και 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Αριστοτέλους 16, 546 23 Θεσσαλονίκη ή προσωπικά στα γραφεία του Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α. στην ίδια διεύθυνση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2313 327831.

 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από :

1. Βεβαίωση ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο υποψήφιος είναι εγγεγραμμένος μητρώο επιδοτούμενων ανέργων του ΟΑΕΔ

2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας (η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα αποδεικνύεται με βεβαίωση του εργοδότη ή με Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του ενδιαφερομένου).

3. Φωτοαντίγραφο δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

4. Φωτοαντίγραφα του τίτλου σπουδών (όπου απαιτείται)

5. Φωτοαντίγραφο της άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)

6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα :
- ότι δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.
- ότι δεν είναι υπόδικοι και δεν έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε.
- ότι δεν έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, ότι δεν τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

7. Βιογραφικό σημείωμα (προαιρετικό).

Διευκρινίζεται ότι, σε επικείμενη πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, η Υπηρεσία μας δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της (http://www.4ype.gr) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ από την οποία οι υποψήφιοι μπορούν να ενημερώνονται αναλυτικά.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4ης Yγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης
Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Πρόσθετες Πληροφορίες

 • Ημ.Λήξης Αιτήσεων: Ανοιχτό
 • Ημ.εκδήλωσης-Ενημέρωσης γραφείων:
Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Φεβρουάριος 2015 16:26

Διαδημοτική Επιχείρηση Δυτικής Υπαίθρου Θεσ/νίκης "ΝΕΦΕΛΗ" Δ.Κ. Γέφυρας Δήμου Χαλκηδόνος | Δημοκρατίας 25 | Τηλ 2310 715971 |  Fax 2310 715241 info@kek-nefeli.gr

H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Cookies Η χρήση των cookies αποσκοπεί στο να σας προσφέρουμε πιο άνετη χρήση της ιστοσελίδας μας και μπορούμε να προβούμε σ’ αυτή μόνο αν μας δώσετε τη συγκατάθεση σας. Ακόμα κι αν δεν αποδεχθείτε τη χρήση των cookies, θα πρέπει να κάνουμε χρήση των απαραίτητων cookies, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies εδώ και για την Πολιτική προστασίας της ιστοσελίδας μας εδώ
Απαραίτητα Cookies
cookies λειτουργικότητας
cookies επιδόσεων
Περισσότερα : εδώ.